Ετικέτες

Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2019

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας ενημερώνει τους δημότες του και όσους έχουν πάσης φύσεως οφειλές, προς τον ίδιο και τα νομικά του πρόσωπα ότι σύμφωνα με το Ν.4611/2019 (ΦΕΚ Β' 73/17.05.2019) μπορούν, κατόπιν αιτήσεως προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού προσώπου αυτού να υπαχθούν σε ρύθμιση και να εξοφληθούν μέχρι και σε 100 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης 20€. 
Α. Υπαγόμενες οφειλές 
Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του Ν.4611/2019 (ΦΕΚ Β' 73/17.05.2019) (ημερ. έναρξης ισχύος 17.05.2019). 
Β. Αριθμός δόσεων - απαλλαγή από προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα 
α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), 
β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %), 
γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%), 
δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%), 
ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%). 
Γ. Ελάχιστο ποσό δόσης 
Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ Δ. Προθεσμία υποβολής αίτησης Η προθεσμία λήξης υποβολής της αίτησης για την ρύθμιση είναι η 17-9-2019.
 (Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται το αργότερο μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη ισχύος του Ν.4611/2019 (ΦΕΚ Β' 73/17.05.2019)
 (ημερ. έναρξης ισχύος 17.05.2019). Πληροφορίες στην Οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας στο Τμήμα Εσόδων στο τηλ. 2643360115 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΟΥΝ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥΣ ΕΩΣ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΔΙΟΤΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΔΗΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ κ.τ.λ