Ετικέτες

Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Όλες οι προσλήψεις που «τρέχουν» την τελευταία εβδομάδα

Τις προσλήψεις στο Δημόσιο που «τρέχουν» την τελευταία εβδομάδα δημοσιεύει η aftodioikisi.gr.

Συνοπτικά:

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.): Προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα για 2.500 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης.
Η Διοικήτρια του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), καλεί τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού,...
ηλικίας 18 ετών και άνω που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία τοποθετήσεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους δημόσιους φορείς (Επιβλέποντες Φορείς) οι οποίοι ορίζονται στο Κεφάλαιο 4 (Παράρτημα I) της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης, να υποβάλουν με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο αίτηση συμμετοχής από 24/06/2016 και ώρα 12η μεσημβρινή έως και 04/07/2016 και ώρα 12η μεσημβρινή στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr , χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος: Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Για την εισαγωγή σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017

1. Ο αριθμός των Ελλήνων σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων – Μηχανικών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, καθορίζεται σε 986 Έλληνες σπουδαστές/στριες (496 Πλοίαρχοι και 490 Μηχανικοί).

2. Επιπλέον των ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 380/1976 «Περί εισαγωγής εις τας Δημοσίας Σχολάς Εμπορικού Ναυτικού υποψηφίων ειδικών τινών Κατηγοριών» (ΦΕΚ 178/Α) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ 1 του άρθρου 31 του Ν 4256/14 (ΦΕΚ 92 Α) εισάγονται:

2.1.σε ποσοστό 10%, ήτοι 99 Έλληνες σπουδαστές/στριες ( 50 Πλοίαρχοι και 49 Μηχανικοί), υποψηφίων εκ τέκνων ή αδελφών αναπήρων και θυμάτων πολέμου και Εθνικής Αντιστάσεως, τέκνων ή αδελφών αναπήρων και θυμάτων ειρηνικής περιόδου ως και υποψηφίων που είναι πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 1910/1944 (Α΄229), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α΄75) καθώς και υποψηφίων τέκνων των ανωτέρω πολυτέκνων.

2.2. σε ποσοστό 3% , ήτοι 30 Έλληνες σπουδαστές/στριες ( 15 Πλοίαρχοι και 15 Μηχανικοί), υποψήφιων γονέων και τέκνων πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα χωρίς να λαμβάνονται υπόψη ηλικιακά όρια για την απόκτηση της ιδιότητας αυτής.

2.3.σε ποσοστό 2%, ήτοι 20 Έλληνες σπουδαστές/στριες (10 Πλοίαρχοι και 10 Μηχανικοί), υποψηφίων (α) ορφανών από τον ένα ή και από τους δύο γονείς ή τέκνων άγαμης μητέρας με ένα ή δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα, (β) με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%.

3. Επιπλέον του αριθμού της ανωτέρω παρ.1 και μόνο για τους υποψήφιους της Πρώτης Γενικής κατηγορίας (υποψήφιοι μέσω πανελληνίων εξετάσεων) και σε ποσοστό 1% ανά περίπτωση, εισάγονται 8 Έλληνες σπουδαστές/στριες ( 4 Πλοίαρχοι και 4 Μηχανικοί) απόφοιτοι Εσπερινών Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ.

4. Μετά τα ανωτέρω ο συνολικός αριθμός των Ελλήνων σπουδαστών/στριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. διαμορφώνεται σε 1143 Έλληνες σπουδαστές/στριες (575 Πλοίαρχοι και 568 Μηχανικοί).

5. Η ειδικότερη κατανομή των σπουδαστών/στριών κατά ειδικότητες, προέλευση, ειδική κατηγορία και Α.Ε.Ν. αναλύεται στο επισυναπτόμενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΄΄Γ΄΄.

Ταχ.Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη Ταχ.Κωδ. : 185 10 Πειραιάς
Πληροφορίες : Πχης Λ.Σ. Αστερής Κ.
Τηλέφωνο : 213 1371526 – 210 4224166
213 1371429 – 213 1374547
Fax : 210-4224000, 2104224148
E-mail : dekn.epoptia@hcg.gr

Δήμος Αθηναίων: Πρόσληψη 243 ατόμων

Ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, συνολικά διακοσίων σαράντα τριών (243) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αθηναίων, που εδρεύει στην Αθήνα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Αθηναίων, Λιοσίων 22, Τ.Κ. 104 38, Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου – 2ος όροφος (πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210 52 77 450 κ.Γιανέλλης, 210 52 77 452 κα Γιαννίκου, 210 52 77 480 κ. Κοτελλίδας και κ. Σακελλαρίου, 210 52 77 482 κα Μουρατίδου και 210 52 77 484 κ.Μούτσελος και κα Μακρή).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Από 24-6-2016 έως και 4-7-2016

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.cityofathens.gr/node/28551

T.E.I. Ιονίων Νήσων: Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού σε θέσεις Ακαδημαϊκών υποτρόφων

Το Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, βάσει της υπ΄ αριθ.20/10-06-2016 (θέμα 1, υπόθεμα 2) απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής, προκηρύσσει την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ως Ακαδημαϊκούς Υπότροφους για κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών, επιστημονικών, οργανωτικών και εργαστηριακών αναγκών των κάτωθι Τμημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17:

1) Τεχνολογίας Τροφίμων, 2) Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, 3) Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε, 4) Διοίκησης Επιχειρήσεων και 5) Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων.

Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος ή αποστέλλονται συστημένα ταχυδρομικώς (ημερομηνία, σφραγίδα ταχυδρομείου) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών, αρχόμενη από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο Τύπο, δηλαδή, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00 πμ έως και 14:00, από 02-07-2016 μέχρι και 21-07-2016.

Η προκήρυξη καθώς και αντίγραφο της αίτησης υποψηφιότητας, θα ευρίσκονται από την ημέρα έναρξης υποβολής αιτήσεων και στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων http://www.teiion.gr

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας – Σχολή Πυροβολικού: Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού

Η Σχολή Πυροβολικού (ΣΠΒ), με έδρα τη Ν. Πέραμο Αττικής, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών της αναγκών της το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, προκηρύσσει την πρόσληψη με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση.

Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη, θα γίνεται προσωπικά από τους υποψήφιους στις εγκαταστάσεις της ΣΠΒ από 27 Ιουνίου 2016 μέχρι και την 15 Ιουλίου 2016 και ώρα 14:00 ή με συστημένες επιστολές μέσω υπηρεσίας των Κρατικών Ταχυδρομείων, το αργότερο μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, η οποία θα αποδεικνύεται από την ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας κρατικού ταχυδρομείου. Η διεύθυνση της ΣΠΒ είναι:

Σχολή Πυροβολικού (ΣΠΒ)
Στρατόπεδο «Τχη (ΠΒ) Γεωργιάδη Θωμά»
Οδός 28ης Οκτωβρίου 189, ΤΚ 19006
Νέα Πέραμος Αττικής

Λοιπές πληροφορίες και λεπτομέρειες παρέχονται από από την ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων από τη Σχολή Πυροβολικού κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 13:00 ώρα στα τηλέφωνα 22960-33497 ή 22960-32848 (εσωτ. 240).

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας – Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών: Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού

Η Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, με έδρα την Αθήνα (Στρ. Zoρμπά), για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της, για το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017, προκηρύσσει την πρόσληψη ιδιωτών, με επιλογή ως διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση.

Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: α. Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη, θα γίνεται προσωπικά από τους υποψηφίους στη Σχολή – KE, από 24 Ιουν 2016 μέχρι και τις 15 Ιουλ 2016 (21 ημέρες από την ημερομηνία δημοσιοποίησης της προκήρυξης), στη διεύθυνση:

«Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών»,
Στρατόπεδο «Zορμπά»,
οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 2-4, Ζωγράφου-Γουδή, Τ.Κ. 15773

β. Επίσης, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη, που θα αποστέλλονται με συστημένη επιστολή, μέσω κρατικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: «Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών», Στρατόπεδο «Zορμπά», οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 2-4, Ζωγράφου-Γουδή, Τ.Κ. 15773 και ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο 15 Ιουλ 2016

γ. Τονίζεται ότι, μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν θα γίνεται δεκτή οποιαδήποτε αίτηση ή έγγραφο.

Πληροφορίες και λεπτομέρειες παρέχονται από την ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων από τη Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 14:00 και στα τηλέφωνα 210 749 6723 -6344

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας -Σχολή Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων (ΣΤΗΑΔ): Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού

Η Σχολή Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων (ΣΤΗΑΔ) με έδρα το Χαϊδάρι, σύμφωνα με τον Οργανισμό Λειτουργίας της και την ΠαΔ 3-16/2013/ΓΕΕΘΑ/ΔΕΚΠ, προκηρύσσει για την κάλυψη των εκπαιδευτικών της αναγκών, για το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017, την πρόσληψη με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση.

Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: α. Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη, θα γίνεται προσωπικά από τους υποψήφιους στις εγκαταστάσεις της Σ.Τ.Η.Α.Δ μέχρι την 15 Ιουλίου 2016 και ώρα 14:00 ή, με συστημένες επιστολές μέσω υπηρεσίας των Κρατικών Ταχυδρομείων, το αργότερο μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, η οποία θα αποδεικνύεται από την ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας κρατικού ταχυδρομείου. Η διεύθυνση της Σ.Τ.Η.Α.Δ. είναι:

Σχολή Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων (ΣΤΗΑΔ)
Στρατόπεδο ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ «Α» Οδός Νικολάου Φλουτζή (τέρμα) ΤΚ 124 61
Χαϊδάρι Αττικής

β. Μετά την 15 Ιουλίου 2016 και ώρα 14:00, δεν θα γίνεται δεκτή οποιαδήποτε αίτηση ή έγγραφο.

Πληροφορίες και λεπτομέρειες παρέχονται από την ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων από :
α. Τη ΣΤΗΑΔ κάθε εργάσιμη ημέρα από 08:00 έως 14:00 ώρα, στο τηλέφωνο 210- 5382430.

β. Την ιστοσελίδα της Σχολής ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: sthad@army.gr).

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Πρόσληψη 6 ατόμων

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει στη Λαμία της Π.Ε. Φθιώτιδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π. Ε. Φθιώτιδας, για το Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2016, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 30-11-2016, συνολικά έξι (6) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

6ΠΕ Γεωπόνοι, Τομεάρχες Δακοκτονίας και εν ελλείψει αυτών
6ΤΕ Τεχνολόγοι Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής – Λαμία.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Προσωπικού, Λ. Καλυβίων 2, Τ.Κ. 351 32, Λαμία, Φθιώτιδα, (υπόψιν κ. Ελένης Πιλάτου).

Πληροφορίες στο τηλ.: 22313 54709.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 23-06-2016 έως και 02-07-2016.

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζακύνθου (Κ.Ε.ΔΗ.Ζ.): Πρόσληψη 2 ατόμων

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζακύνθου, που εδρεύει στη Ζάκυνθο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την υλοποίηση της πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Κ.Ε.ΔΗ.Ζ., ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και τις 31-08-2016, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΤΕ Φυσικοθεραπευτής – (Κ.Ε.ΔΗ.Ζ.) (Για τη στελέχωση της δομής «ΚΔΑΠ – ΜΕΑ “Ιωάννης Βαρδακαστάνης”») – ΖΑΚΥΝΘΟΣ

1ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό – (Κ.Ε.ΔΗ.Ζ.) (Για τη στελέχωση της δομής «ΚΔΑΠ – ΜΕΑ “Ιωάννης Βαρδακαστάνης”») – ΖΑΚΥΝΘΟΣ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζακύνθου «Κ.Ε.ΔΗ.Ζ.», Δημαρχείο πρώην Δ. Αρκαδίων (ισόγειο), Βανάτο, Τ.Κ. 291 00, Ζάκυνθος, υπόψη κ. Πέττα – Μπίκα Βενεράντας.

Πληροφορίες στο τηλ.: 26953 60909.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 22-06-2016 έως και 04-07-2016.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης /ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Τμήμα Ιατρικής/Τομέας Χειρουργικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου για τη θέση Καθηγητή στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θωρακοχειρουργική».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας σε θέση εκλογής μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, κατά την προκήρυξη, ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» Θα πρέπει οι ίδιοι να δημιουργήσουν λογαριασμό στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ», συμπληρώνοντας τα στοιχεία του «προφίλ» τους.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 21-06-2016 έως και 22-08-2016.

Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων της Ελληνικής Ακτοφυλακής: Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Το Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων της Ελληνικής Ακτοφυλακής, του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος, του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, που εδρεύει στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη των Δήμων Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, για την κάλυψη των αναγκών του εκπαιδευτικού έτους 2016- 2017, ανακοινώνει την πρόσληψη ωρομίσθιων καθηγητών των παρακάτω ειδικοτήτων, ως εξής:

Μέχρι 9 Πλοιάρχους Α΄ τάξης Ε.Ν.
1 ΠΕ Μαθηματικός ή Φυσικός με μεταπτυχιακό στη Μετεωρολογία.
1 ΠΕ Ιατρός για το ειδικό τμήμα Ιατρικής Μέριμνας.
1 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με προϋπηρεσία ενός (01) έτους σε προσομοιωτές BRM και ECDIS για τα ειδικά τμήματα SHIP HANDLING SIMULATOR BRM-BMS,ECDIS .
1 ΤΕ Πληροφορικός, με προϋπηρεσία ενός (1) έτους σε προσομοιωτές BRM και ECDIS για τα ειδικά τμήματα SHIP HANDLING SIMULATOR BRM- BMS, ECDIS,ARPA.
1ΠΕ Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχ/κός και ελλείψει υποψηφίων 1ΤΕ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ή να αποστείλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά”

ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS (κατά περίπτωση) στην ταχ. διεύθυνση:
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ/ΕΛ.ΑΚΤ./Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. Πλοιάρχων, Φλέμιγκ 43, Τ.Κ. 182 33, Άγιος Iωάννης Ρέντης, Αττική.

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 4818753 και 210 4818657 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς επίσης και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.yen.gr , www.hcg.gr και www.kesen.hcg.gr .

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 06-07-2016.

Τ.Ε.Ι. Αθήνας: Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Β΄ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ)

Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, με βάση τη με αριθ. 13/1-6-2016 απόφαση της Συνέλευσής του, ανακοινώνει την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών των Τμημάτων της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.), για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Το εκπαιδευτικό αυτό προσωπικό θα προσληφθεί σε θέσεις Επιστημονικού Συνεργάτη και Εργαστηριακού Συνεργάτη (ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Τμημάτων), για τις οποίες ως ελάχιστα προσόντα ορίζονται τα ίδια με αυτά των βαθμίδων Επίκουρου Καθηγητή και Καθηγητή Εφαρμογών, αντίστοιχα.

Οι προσλήψεις θα γίνουν με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Ιδρύματος όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί το χειμερινό εξάμηνο του 2016-2017, τις διαθέσιμες πιστώσεις και τις θέσεις – πιστώσεις που θα εγκριθούν με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.) για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Στο εκπαιδευτικό αυτό προσωπικό ανατίθεται η εκτέλεση όμοιου διδακτικού, ερευνητικού ή άλλου επιστημονικού και οργανωτικού έργου που έχει προβλεφθεί για το μόνιμο Ε.Π. της αντίστοιχης με τα προσόντα του βαθμίδας.

Σε περίπτωση διαφοροποίησης των εκπαιδευτικών αναγκών είναι δυνατή η τροποποίηση (μείωση) των ωρών απασχόλησης ή καταγγελία της σύμβασης εργασίας, με απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. που γνωστοποιείται έγκαιρα στον/στη Συνεργάτη.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν τις αιτήσεις και τα βιογραφικά μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://epistimonikoi-ergastiriakoi.teiath.gr και στη συνέχεια εκτυπώνουν μόνο την υποβληθείσα αίτηση και την καταθέτουν μαζί με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά στη Γραμματεία του κάθε Τμήματος.

Το έντυπο της αίτησης υποψηφιότητας, θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. Αθήνας:
http://www.teiath.gr (Επιλογή Προκηρύξεις→Προκηρύξεις Θέσεων) & επίσης
http://www.teiath.gr (Επιλογή Διοικητικές Υπηρεσίες→Διεύθυνση Διοικητικού→Τμήμα Εκπαιδευτικού & Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού→Προκηρύξεις).

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Αγ. Σπυρίδωνος, Τ.Κ. 122 10, Αιγάλεω.

ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ
Γραμματεία Τμήματος (τηλ.210 5385604, 628).

ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
Μητροδώρου 24, Τ.Κ. 104 41, Ακαδ. Πλάτωνος, Αθήνα.
Γραμματεία Τμήματος (τηλ: 210 5387454)

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Μητροδώρου 24, Τ.Κ. 104 41, Ακαδ. Πλάτωνος, Αθήνα.
Γραμματεία Τμήματος (τηλ: 210 5387485).

TΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Λ. Δημοκρατίας 65,Τ.Κ. 131 22, Ίλιον, Αττική
Γραμματεία Τμήματος (τηλ: 210 5387092, 210 2614721).

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Γραμματεία Τμήματος (τηλ: 210 5385610, 210 5385611).

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Γραμματεία Τμήματος (τηλ: 210 5385607).

ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
Γραμματεία Τμήματος (τηλ:210 5385623).

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Μητροδώρου 24 Τ.Κ. 104 41 – Ακαδ. Πλάτωνος, Αθήνα.
Γραμματεία Τμήματος (τηλ:210 5387456).

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Λ. Θηβών 274 T.K. 122 41, Αιγάλεω. Γραμματεία Τμήματος (τηλ: 210 5387403).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-06-2016 έως και 04-07-2016.

Δήμος Άνδρου: Πρόσληψη 1 ατόμου (2η Ανακοίνωση)

Ο Δήμος Άνδρου, που εδρεύει στην Άνδρο της Π.Ε. Κυκλάδων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., τρίμηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
1ΔΕ Ναυαγοσώστης – Παραλία «Λύκειο» Μπατσίου του Δήμου Άνδρου.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση: Δήμος Άνδρου, Τ.Κ. 845 00, Άνδρος, Κυκλάδες.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 01-07-2016.

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζακύνθου (Κ.Ε.ΔΗ.Ζ.): Πρόσληψη 1 ατόμου

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζακύνθου, που εδρεύει στη Ζάκυνθο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζακύνθου «Κ.Ε.ΔΗ.Ζ.» για την λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών «ΑΓκΑΛιΑ», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., με ωριαία αντιμισθία, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και τις 31-08-2016, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ ή ΤΕ Νηπιαγωγός – Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών «ΑΓκΑΛιΑ» – Αγαλάς Ζακύνθου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις συμμετοχής με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζακύνθου «Κ.Ε.ΔΗ.Ζ.», Δημαρχείο πρώην Δ. Αρκαδίων (ισόγειο), Βανάτο, Τ.Κ.291 00, Ζάκυνθος, υπόψη κ. Πέττα-Μπίκα Βενεράντας.

Πληροφορίες στο τηλ.: 26953 60909.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την πλήρη προκήρυξη από τα γραφεία της Κ.Ε.ΔΗ.Ζ. ή να την βρουν στον ιστότοπο του Δήμου Ζακύνθου «www.zakynthion.gov.gr ».
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 22-06-2016 έως και 04-07-2016.

Δήμος Καλαμαριάς: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ο Δήμος Καλαμαριάς, που εδρεύει στην Καλαμαριά της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να αντιμετωπισθούν κατεπείγουσες και εποχιακές ανάγκες του Δημοτικού Κοιμητηρίου του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., δίμηνης διάρκειας, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2ΥΕ Εργάτες ταφής-εκταφής – Δ. Κοιμητήριο Δ. Καλαμαριάς

2ΥΕ Εργάτες γενικά – Δ. Κοιμητήριο Δ. Καλαμαριάς.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν έντυπη αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στην ταχ. διεύθυνση: Δήμος Καλαμαριάς, Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού, Αγίου Νικολάου & Μικρουλέα γωνία, Τ.Κ. 551 32, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 22-06-2016 έως και 01-07-2016
(εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Δήμος Διστόμου, Αράχοβας, Αντίκυρας: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Δήμος Διστόμου, Αράχοβας, Αντίκυρας, που εδρεύει στο Δίστομο της Π.Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας έως 3 μηνών, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
2ΠΕ και ελλείψει 2ΔΕ Ναυαγοσώστες, Δίστομο Βοιωτίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας, στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Διστόμου, Αράχοβας, Αντίκυρας, 10ης Ιουνίου 28, Τ.Κ. 320 05, Δίστομο, Βοιωτία, υπόψιν κ.κ. Καρβούνη Μορφίας και Μπαντούνα Σταύρου.
Πληροφορίες στα τηλ.: 22673 50105 και 22673 50106.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 01-07-2016 (εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας: Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Το Τεχνολογικό και Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει στη Λαμία της Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, ανακοινώνει την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, με πλήρη ή μερική απασχόληση, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17.

Η σύμβαση αυτή μπορεί να διαρκεί μέχρι ένα (1) ακαδημαϊκό έτος και μπορεί να ανανεώνεται μέχρι δύο (2) ακόμη ακαδημαϊκά έτη.

Το εκπαιδευτικό αυτό προσωπικό θα προσληφθεί σε θέσεις Επιστημονικού Συνεργάτη και Εργαστηριακού Συνεργάτη, για τις οποίες ως ελάχιστα προσόντα ορίζονται αντίστοιχα τα ίδια με αυτά των βαθμίδων Επίκουρου Καθηγητή και Καθηγητή Εφαρμογών για τις Σχολές: α) Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, β) Διοίκησης και Οικονομίας, γ) Τεχνολογικών Εφαρμογών και δ) Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους (έντυπα των Τμημάτων) με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στις Γραμματείες των αντίστοιχων τμημάτων.

Πληροφορίες:
A. ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
1) Τμήμα Νοσηλευτικής, με έδρα τη Λαμία, τηλ: 22310 60142,198 3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας – Αθηνών, Τ.Κ. 351 00, Λαμία.
2) Τμήμα Φυσικοθεραπείας, με έδρα τη Λαμία, τηλ: 22310 60176,177 3ο χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας – Αθηνών, Τ.Κ. 351 00, Λαμία.

Β. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
1) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με έδρα τη Χαλκίδα, τηλ: 22280 99513 Ψαχνά, Τ.Κ. 344 00 Εύβοια.
2) Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού με έδρα τη Θήβα, τηλ:22620 22569 1ο χλμ. Π.Ε.Ο. Θήβας – Ελευσίνας, Τ.Κ. 322 00, Θήβα, Βοιωτία.
3) Tμήμα Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων, με έδρα την Άμφισσα, τηλ. 22650 72268,60285 Αθ. Γκελεστάθη 13, Τ.Κ. 331 00, Άμφισσα, Φωκίδα.

Γ. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
1) Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., με έδρα τη Λαμία, τηλ:22310 60167/169 3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας – Αθηνών, Τ.Κ. 35 100 Λαμία, Φθιώτιδα.
2) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., με έδρα τη Χαλκίδα, τηλ: 22280 99525 Ψαχνά,Τ.Κ. 344 00, Εύβοια.
3) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., με έδρα τη Χαλκίδα, τηλ: 22280 99524 Ψαχνά, Τ.Κ. 344 00, Εύβοια.
4) Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε., με έδρα τη Λαμία, τηλ: 22310 60122, 139 3ο χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας – Αθηνών, Τ.Κ. 351 00, Λαμία, Φθιώτιδα.
5) Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε., με έδρα τη Χαλκίδα τηλ: 22280 99672, 99540, Ψαχνά, Τ.Κ. 344 00, Εύβοια.
6) Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε., με έδρα τη Χαλκίδα, τηλ: 22280 99674 Ψαχνά, Τ.Κ. 344 00, Εύβοια.
7) Τμήμα Ηλεκτρολογίας, με έδρα τη Λαμία, τηλ: 22310 60127, 218 3ο χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας – Αθηνών, Τ.Κ. 351 00, Λαμία, Φθιώτιδα.

Δ. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος με έδρα το Καρπενήσι, τηλ: 22370 23282, 60286 Δημοκρατίας 3 – Τ.Κ. 361 00, Καρπενήσι, Ευρυτανία.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 01-07-2016 έως και 20-07-2016.

Δήμος Κρωπίας: Πρόσληψη 11 ατόμων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Ο Δήμος Κρωπίας που εδρεύει στο Κορωπί της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη δεύτερης (2ης ) διαδικασίας με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. τρίμηνης διάρκειας (μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών), συνολικά έντεκα (11) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

11ΥΕ Εργάτες Πυρασφάλειας-Πυροπροστασίας, Κορωπί ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας, στην ταχ. διεύθυνση: Δήμος Κρωπίας, Δημαρχείο, Γραφείο Προσωπικού, Βασιλέως Κωνσταντίνου 47, Τ.Κ. 194 00, Κορωπί, Αττική, υπόψιν κ.κ. Μαρκαριάν Κάρολο και Καζαντζή Μαρίας.

Πληροφορίες στο τηλ. 210 6026272 εσωτ. 163 ή 181.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 01-07-2016.

Ε.Κ.Π.Α./ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ : Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία με έμφαση στον 20ο αιώνα» στον Τομέα: «Φιλοσοφία και Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών – Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας.

-Αριθ. Προκήρυξης: 1516015275/28-1-2016/7-1-16, ΦΕΚ 425/Γ’/13-5-16.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση: http://apella.minedu.gov.gr

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 3689431 (Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών: Σοφοκλέους 1 και Αριστείδου, Τ.Κ. 105 59, Αθήνα).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 10-08-2016.