Ετικέτες

Σάββατο, 29 Απριλίου 2017

Διακήρυξη εργολάβων δακοκτονίας 2017 Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

«Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας-Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας για το έτος 2017»

Να προσεχθούν τα κάτωθι:..


Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ 02-05-2017 (αρ.41265).
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών την 02-05-2017, και ώρα 15:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 27-05-2017 ημέρα Σάββατο και ώρα 15:00.
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών την ημέρα Πέμπτη 01-06-2017 και ώρα 09:00.