Ετικέτες

Σάββατο, 6 Μαΐου 2017

Φάμελλος σε δήμους και ΚΕΔΕ: Να αποσταλούν άμεσα τα στοιχεία για τους δασικούς χάρτες

Συνεπής στη δέσμευσή του στο ΔΣ της ΚΕΔΕ (11/04/2017) για ένταξη σε ατέλεια των αντιρρήσεων επί των δασικών χαρτών που υποβάλλουν οι ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού, μετά και την πρόσφατη δημοσίευση σε ΦΕΚ της σχετικής ΚΥΑ (ΦΕΚ 1491/Β/02.05.2017), ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, με νέα επιστολή που απέστειλε στους Δήμους, υπενθυμίζει την υποχρέωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην έγκαιρη αποστολή των  στοιχείων που αφορούν στα όρια των οικισμών και των οικιστικών πυκνώσεων.
Δεδομένης της μέχρι σήμερα περιορισμένης ανταπόκρισης των Δήμων με αποτέλεσμα τη δημιουργία αμφισβητήσεων για περιοχές κατοικίας, τη συνακόλουθη ταλαιπωρία των πολιτών, αλλά και την υπονόμευση, μελλοντικά, των έργων των ΕΠΕΑ, ο Αν. ΥΠΕΝ, καλεί τους Δήμους, ειδικά αφού οι προτάσεις τους λήφθηκαν υπ’ όψη από την Πολιτεία, να δράσουν άμεσα, μέχρι και την τελική προθεσμία στις 12/06/2017, έτσι ώστε να μην υπονομευτεί περαιτέρω το συμφέρον των πολιτών και να συνεχιστεί απρόσκοπτα η διαδικασία κύρωσης του περιεχομένου των δασικών χαρτών.

Υπενθυμίζεται ότι τα Δημοτικά Συμβούλια είναι τα μόνα αρμόδια όργανα που μπορούν να λάβουν τις αποφάσεις προσδιορισμού των οικιστικών πυκνώσεων, με βάση τις προϋποθέσεις της σχετικής ΚΥΑ, και ως εκ τούτου να υποστηρίξουν τα συμφέρονται και τις ανάγκες των πολιτών.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
            Αθήνα,   03.05.2017
             Α.Π. : οικ.   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Προς: Όπως Πίνακας Διανομής

Θέμα: Οριοθέτηση οικισμών και οικιστικών πυκνώσεων στους αναρτημένους Δασικούς Χάρτες
Σχετ: α) άρθρο 23 Ν. 3889/2010, όπως  αντικαταστάθηκε με  την παρ.ΙΑ του άρθρου 153
                  του Ν. 4389/2016  (ΦΕΚ Α  94/27.5.2016)
            β) Υπουργική Απόφαση ΠΕΝ 34844/11-7-2016 (ΦΕΚ ΑΑΠ´ 145)           
γ) επιστολή Αν. Υπ. ΠΕΝ προς ΚΕΔΕ 486/09.02.2017
δ) επιστολή Αν. Υπ. ΠΕΝ προς ΚΕΔΕ οικ/20.02.2017
ε) εγκύκλιος ΥΠΕΝ υπ’ αρίθμ. 151590/331/06-02-2017
στ) την παρ. 2γ του άρθρου 155 του ν. 4389/2016 που προστέθηκε με το άρθρο 5 παρ. 5 του ν. 4467/2017

Με βάση το (α) σχετικό οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι υπεύθυνοι για την επισήμανση στους Δασικούς Χάρτες  των ορίων των οικισμών, όπως τα όρια αυτά έχουν εγκριθεί με πράξεις της Διοίκησης και των ορίων των οικισμών που έχουν οριοθετηθεί με άλλες διατάξεις όπως αναλυτικά προσδιορίζονται στο σχετικό (α), καθώς και των οικιστικών πυκνώσεων, όπως αυτές ορίζονται στο (β) σχετικό. Η οριοθέτηση αυτή διασφαλίζει τα δικαιώματα των πολιτών καθώς τους αποτρέπει από την υποβολή ατελών, αλλά άσκοπων αντιρρήσεων, συμβάλλει στην αποσυμφόρηση των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ), ενώ μεταθέτει τις περιοχές των οικιστικών πυκνώσεων για επίλυση των θεμάτων της δασικής νομοθεσίας στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την περιβαλλοντική και πολεοδομική τους διαχείριση.
Η ως τώρα ανταπόκριση των Δήμων, στην ανωτέρω υποχρέωσή τους, είναι περιορισμένη με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αμφισβητήσεις για περιοχές κατοικίας και να ταλαιπωρούνται οι πολίτες, να κινδυνεύουν με απώλεια δικαιωμάτων σε περιοχές οικιστικών πυκνώσεων και να υπονομεύεται μελλοντικά το έργο των ΕΠΕΑ. Για τα θέματα αυτά ενημερώσαμε εγγράφως τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ από τον Φεβρουάριο με τα (γ) και (δ) σχετικά και συμμετείχαμε και σε σχετική συνεδρίαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ την Μεγάλη Τρίτη, 11 Απριλίου.
Για να μην δημιουργηθούν προβλήματα στους πολίτες αλλά και στο εθνικής σημασίας έργο των δασικών χαρτών, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μερίμνησε από τον Φεβρουάριο με το (ε) σχετικό, καθώς και με το (στ) σχετικό του Απριλίου, ώστε να είναι δυνατή η οριοθέτηση των οικισμών και οικιστικών πυκνώσεων κατά τη διάρκεια της ανάρτησης των δασικών χαρτών έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αντιρρήσεων, η οποία για τις περιοχές όπου έχουν αναρτηθεί οι δασικοί χάρτες έχει οριστεί η 12η Ιουνίου, τρέχοντος έτους.
Βάσει των ανωτέρω, σας ενημερώνουμε και εγγράφως για την υποχρέωσή σας να ανταποκριθείτε άμεσα στις παραπάνω προβλέψεις ώστε να διασφαλιστεί τόσο το συμφέρον των πολιτών στο Δήμο σας, όσο και η απρόσκοπτη συνέχιση της διαδικασίας κύρωσης του περιεχομένου των δασικών χαρτών.
Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τη δέσμευσή μας στο ΔΣ της ΚΕΔΕ, έχουμε ήδη προχωρήσει στη δημοσίευση σε ΦΕΚ της σχετικής ΚΥΑ, που εντάσσει σε ατέλεια τις αντιρρήσεις που υποβάλλουν στους αναρτημένους δασικούς χάρτες οι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού. 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΣΩΚΡΑΤΗΣ  ΦΑΜΕΛΛΟΣ