Ετικέτες

Δευτέρα, 25 Δεκεμβρίου 2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ -ΒΟΝΤΣΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/12/2017

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Βόνιτσα  22-12-2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ                                      Αρίθ.Πρωτ: 18156 
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                     
ΔΗΜΟΣ  ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ                                                  
Ταχ. Δ/νση: Βόνιτσα
Ταχ. Κώδικας: 300 02
Τηλέφωνο:2643360117-116                              ΠΡΟΣ:
FAX:26430 22556                                             1. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
                                       2. Δήμαρχο Ακτίου-Βόνιτσας 
                                                                           3. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
                                                              4. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων                                                                                                                            5. Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων                                                             
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10).
                Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα, στις 29 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Περί αποδοχής ένταξης του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας ως δικαιούχου χρηματοδότησης 35.000,00  (για τον οικισμό Βόνιτσας) , στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Συμπλήρωματική Πρόσκληση στην Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ». (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)

2.- Περί πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή οδού Τ.Κ. Αχυρών». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)


3.- Περί πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρου για δημιουργία βασικών Υποδομών Ιπποδρομίου». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας )

4.- Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση στατικής επάρκειας 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Βόνιτσας». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)

5.- Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση Δυτικής και Ανατολικής Εισόδου Βόνιτσας». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)

6.- Τροποποίηση της αρίθ.174/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με αποδοχή πίστωσης από το ΥΠ.ΕΣ για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία (ΣΑΕ 055).  (Εισηγητής κ. Στούπας)

7.- Περί συμμετοχής του Δήμου στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.  και αγοράς Μετοχών. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)

8.- Άνοιγμα νέου λογαριασμού του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας στην Εθνική Τράπεζα για ηλεκτρονικές πληρωμές - Ορισμός Διαχειριστή λογαριασμού. (Εισηγητής κ. Στούπας)

9.- Κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών του πρώην Δήμου Ανακτορίου από την Εθνική Τράπεζα. 
(Εισηγητής κ. Στούπας)

10.- Έγκριση εισηγητικής έκθεσης οικονομικού έτους 2018 της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας».  (Εισηγήτρια κα Λίτου-Σάλλιαρη)

11.- Έγκριση ολοκληρωμένου ετήσιου Προγράμματος Δράσης, οικονομικού έτους 2018 της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας». (Εισηγήτρια κα Λίτου-Σάλλιαρη)

12.- Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας».  (Εισηγήτρια κα Λίτου-Σάλλιαρη)

13.- Κατανομή ποσού από Κ.Α.Π στις Σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2017 (Δ κατανομή). (Εισηγήτρια κα Πανταζή)

14.- Περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης» Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας. 
(Εισηγητής κ. Αποστολάκης Παντελής)

15.- Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης». (Εισηγητής κ. Αποστολάκης Παντελής)

16.-Χορήγηση άδειας εμπορίας ύδατος για το 2017 από τις πηγές Κορπής. (Εισηγητής κ. Στούπας)

17.- Πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας και έγκριση πίστωσης για τις δράσεις υλοποίησής του. (Εισηγήτρια κα Πανταζή)

18.- Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 - Τακτοποιητική. 
(Εισηγητής κ. Στούπας)

19.- Ψήφιση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, έτους 2018.
(Εισηγητής κ. Δήμαρχος)                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


                                                                                ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ    
         
* Επιπλέον στοιχεία για τις εισηγήσεις (αποφάσεις Επιτροπών, έγγραφα κλπ.) παρακαλούμε να απευθύνεστε στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στους αρμόδιους Υπαλλήλους.