Ετικέτες

Τετάρτη, 7 Απριλίου 2021

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ "ΒΟΙΔΟΛΙΒΑΔΟ" ΚΩΝΩΠΙΝΑΣ 1800 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ (Απο την συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Άκτιου-Βόνιτσας) 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 2ης/2021 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  Δήμου Άκτιου-Βόνιτσας 

Αριθμός Απόφασης 9/2021 

ΘΕΜΑ: Εκμίσθωση του ακινήτου με την ονομασία «ΒΟΙΔΟΛΙΒΑΔΟ» που  βρίσκεται στην Κοινότητα Κονοπίνας του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας.  

 Σήμερα 18η Μαρτίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄),  της υπ’ αριθμό 40/20930/31-03-2020 εγκυκλίου του υπουργείου Εσωτερικών, την με  αριθμό 163/29-05-2020 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ., (ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) και σε  εναρμόνιση με την υπ’ αριθμό 426/2020 με αριθ. Πρωτ. 77233/ 13.11.2020 (ΑΔΑ  6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ, ύστερα από την με αρίθ.πρωτ.2452/12-03- 2021 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη,  σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77  του Ν.4555/2018.  

 Στην παρούσα διαδικασία (συνεδρίαση δια περιφοράς) διαπιστώθηκε νόμιμη  απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα  παρακάτω έξι (6) μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ  

1. ΠΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Πρόεδρος 

2. ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

3. ΠΡΟΔΡΟΜΙΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

4. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

5. ΤΖΕΦΡΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

6. ΠΑΞΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ  

1. ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑ ΚΑΙΤΗ 

Η οποία δεν συμμετείχε αν και προσκλήθηκε. 

Στη παρούσα διαδικασία νόμιμα προσκλήθηκε και συμμετείχε και ο Πρόεδρος της  Κοινότητας Βόνιτσας σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 75 Ν.3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18. Επίσης προσκλήθηκε και ο  

Πρόεδρος της Κοινότητας Κονοπίνας ο οποίος όμως δεν συμμετείχε στη συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία υπεύθυνη για την τήρηση  των πρακτικών ήταν η Υπάλληλος του Δήμου Ασπασία Αργυρού.

 Ο Πρόεδρος εισερχόμενος στο 1οθέμα της ημερησίας διάταξης ρώτησε τα μέλη της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αν για κάποιον από αυτούς συντρέχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.9 του Ν.3852/2010, όπως  αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 παρ. 11 του N. 4555/18, προκειμένου να απέχουν  

από την συζήτηση του θέματος. Ουδείς δήλωσε ότι έχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο.  Στην συνέχεια έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αρίθ. 1/2021 απόφαση του  Συμβουλίου της Κοινότητας Κονοπίνας όπου ομόφωνα: «Γνωμοδοτεί θετικά ως προς  την εκμίσθωση του γεωτεμαχίου στην θέση ‘’ Βοιδολίβαδο’’, εκτάσεως 1.800  στρεμμάτων που βρίσκεται εντός των ορίων της κοινότητας Κονοπίνας του Δήμου  Ακτίου – Βόνιτσας, με σκοπό ο μισθωτής ( φυσικό ή νομικό πρόσωπο) , να προβεί σε  επένδυση εγκατάστασης φωτοβολταικών .  

Συμφωνεί να γίνει η νόμιμη διαδικασία για την εκμίσθωση της ως άνω δημοτικής  έκτασης που βρίσκεται στα όρια της Τοπικής Κοινότητας Κονοπίνας».  Στην συνέχεια ο κ. Παξινός Δημήτριος έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα εξής: «Λόγω  της σοβαρότητας του θέματος είναι απαραίτητη η εισήγηση της νομικής  υπηρεσίας του δήμου για το ιδιοκτησιακό καθεστώς (συμβόλαιο, δηλώσεις  κτηματολογίου, Ε9, δασικοί χάρτες) και της τεχνικής υπηρεσίας, αν συνοδεύεται  από τοπογραφικό. Επίσης δεν υπάρχει εισήγηση της πλειοψηφίας, μόνο η  απόφαση του τοπικού. Επιφυλάσσομαι για τα προβλήματα που θα δημιουργήσουν  στους κτηνοτρόφους της περιοχής και στις επιδοτήσεις που λαμβάνουν. Αν  κάποιο τμήμα του βγει δασικό, δεν μπορεί να εκμισθωθεί. Προτείνω να  προσκομιστούν τα αναφερόμενα και ζητάω αναβολή του θέματος και λόγω  σπουδαιότητας να παρακαμφθεί στο δημοτικό συμβούλιο». 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να  αποφασίσουν σχετικά . 

 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη τα  ανωτέρω, την 1/2021 απόφαση του συμβουλίου της Κοινότητας Κονοπίνας, καθώς και  τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει  

Κατά πλειοψηφία Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

- Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την εκμίσθωση του γεωτεμαχίου στην θέση «Βοιδολίβαδο», εκτάσεως 1.800 στρεμμάτων που βρίσκεται εντός των ορίων της  κοινότητας Κονοπίνας του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας, με σκοπό ο μισθωτής ( φυσικό ή  

νομικό πρόσωπο) , να προβεί σε επένδυση εγκατάστασης φωτοβολταικών .  Συμφωνεί να γίνει η νόμιμη διαδικασία για την εκμίσθωση της ως άνω δημοτικής  έκτασης που βρίσκεται στα όρια της Τοπικής Κοινότητας Κονοπίνας. 

-Μειοψήφησε ο κ. Δημήτριος Παξινός. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 9/2021 

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται από τους παρόντες: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


ΤΑ ΜΕΛΗ


1. Τσακάλης Κων/νος 

2. Καλαντζής Ανδρέας  

3. Προδρομίτης Σωτήριος 

4. Τζεφριός Λεωνίδας 

5. Παξινός Δημήτριος


Ακριβές αντίγραφο 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΠΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΤΙΒΗΣ