Ετικέτες

Δευτέρα, 7 Αυγούστου 2017

Ανακοίνωση- Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων από 7-8-2017 μέχρι 11-8-2017 για χορήγηση δύο (2) βραχυχρόνιων αδειών στάσιμου υπαίθριου εμπορίου για καντίνες»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόνιτσα:7-8-2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ.Πρωτ.:10256
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ –ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση- Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων
από 7-8-2017 μέχρι 11-8-2017 για χορήγηση δύο (2)
βραχυχρόνιων αδειών στάσιμου υπαίθριου εμπορίου για
καντίνες»
Έχοντας υπόψη:
1.Την παρ.4 του άρθρου 22 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α') οιάδειες άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου χορηγούνται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του οικείου Δήμου. Οι άδειες άσκησης υπαίθριου εμπορίου είναι προσωποπαγείς και αμεταβίβαστες και αντιστοιχεί μία άδεια για κάθε φυσικό πρόσωπο.
2. Το Ν.4442/2016, το άρθρο 3 της ΚΥΑ οικ.16228/17-05-2017 για την  διαδικασία γνωστοποίησης, την αρ. απόφαση Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/23-06-2017 υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων/ποτών και  άλλες διατάξεις (άρθρο 14 4β)
3.Την έγκριση από τον Περιφερειάρχη με την αρ.πρωτ.:ΔΑΝ160581/2425/19-6-2017 σύμφωνα με την γνωμοδότηση τουΔ.Σ. αρ.112/2017 για τον αριθμό των αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου, καθώς
Την αρ.101/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το ύψος και τον
τρόπο είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση.
4. Την απόφαση αρ.176/2017 για τον καθορισμό θέσεων σε ιδιωτικό χώρο γιατην άσκηση υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων και συγκεκριμένα για
τροχήλατες καντίνες (βραχυχρόνιες άδειες).
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ:
Την χορήγηση αδείων υπαίθριου εμπορίου με τις αντίστοιχες θέσεις οι οποίες είναι εξής:
1. Μια βραχυχρόνια άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίο υ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας στη θέση Λουτράκι σε ιδιωτικό χώρο.
2. Μια βραχυχρόνια άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας στη θέση Παληουργιάς-Παληορόλακκος στην ΔΕ Παλαίρου σε ιδιωτικό χώρο.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Δήμο από 7-8-2017 ως και 11-8-2017.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΔΕΙΑΣ
Άδεια άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου στάσιμου ή πλανόδιου εμπορίου δικαιούνται σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 22 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ
118/15.05.2014 τεύχος Α') φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος.
Η άδεια αυτή χορηγείται κατά σειρά προτεραιότητας και με βάση
κοινωνικά κριτήρια, σε πρόσωπα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:
(α) μέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) και σε τυφλούς,
(β) μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους και τα τέκνααυτών, καθώς και σε γονείς με τρία τέκνα,
(γ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (Α' 82),
(δ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο
down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, (ε) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, (στ) μέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Έλληνες Ρομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας,
(ζ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση.
6.Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 22 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014
τεύχος Α') στην περίπτωση που απομένουν αδιάθετες άδειες, αυτές χορηγούνται
με κλήρωση μεταξύ αυτών που έχουν υποβάλει αίτηση.
Επίσης, κλήρωση διενεργείται και για τον καθορισμό κάθε συγκεκριμένης θέσης
όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάθε κάτοχος της άδειας άσκησης υπαίθριου
στάσιμου ή πλανόδιου εμπορίου.
Αν δεν εξαντλείται ο αριθμός των προς διάθεση αδειών, οι άδειες που μένουν
αδιάθετες χορηγούνται με κλήρωση κατά το επόμενο έτος.
Αν ο αριθμός των αιτήσεων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του νόμου είναι
μικρότερος από τον αριθμό των προς διάθεση αδειών, γίνονται δεκτές όλες οι 
αιτήσεις και διενεργείται κλήρωση μόνο για τη συγκεκριμένη θέση που αντιστοιχεί
σε κάθε άδεια. Η κλήρωση διενεργείται δημόσια μια φορά κάθε χρόνο.
Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη μετά από πρόταση του οικείου Δημοτικού
Συμβουλίου, καθορίζεται ο τόπος, ο χρόνος, η διαδικασία της κλήρωσης της
προηγούμενης παραγράφου και η συγκρότηση τριμελών επιτροπών διενέργειας
της κλήρωσης, οι οποίες αποτελούνται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης
Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ως Πρόεδρο και από δύο μέλη που
επιλέγονται από τον Περιφερειάρχη. (παρ.2 άρθρο 22 Ν.4264/14 (ΦΕΚ
118/15.05.2014 τεύχος Α')
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ- ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Για την χορήγηση άδειας απαιτείται υποβολή αίτησης
i. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας
ii. Κάρτα Ανεργίας
iii. Υπεύθυνη δήλωση: «δεν κατέχω ο ίδιος, ο/η σύζυγος και τα τέκνα μου, άλλη
διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος»
ιv. Πιστοποιητικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες με τα οποία αποδεικνύεται κατά
περίπτωση η υπαγωγή σε μία από τις κατηγορίες της παραγράφου 1 του άρθρου
22 του Ν.4264/2014.
Για τη χορήγηση της άδειας υπαιθρίου εμπορίου, ο
ενδιαφερόμενος υποβάλλει σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 23
του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α') στην αρμόδια αρχή αίτηση υπό
την μορφή υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει ο ίδιος,
ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτού, άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού
επαγγέλματος.
Εκτός από την υπεύθυνη δήλωση, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει πιστοποιητικά
από τις αρμόδιες υπηρεσίες με τα οποία αποδεικνύεται κατά περίπτωση ότι είναι
άνεργος και ανήκει σε μία από τις κατηγορίες της παραγράφου 1 του
άρθρου 22.
Επιπλέον στο τέλος της διαδικασίας, οι δικαιούχοι των αδειών καταθέτουν στην
αρμόδια Υπηρεσία τα παρακάτω:
α) βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί
υποβολής δήλωσης έναρξης- άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους
4045/1960 (Α' 47) και 1642/1986 (Α' 125),
β) πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σε
αυτόν,
γ) βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει
ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής
νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων- ποτών, (προκειμένου για
καντίνες για τη χορήγηση της βεβαίωσης ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στην
οποία αναφέρονται η Ταξινόμηση του οχήματος (ρυμουλκούμενο ή αυτοκινούμενο,
αριθμός πλαισίου, κ.λ.π), το Σχεδιάγραμμα κάτοψης της κινητής καντίνας -
διάγραμμα ροής εις τριπλούν, τα προϊόντα (αναλυτικά τα τρόφιμα, ποτά ή και άλλα
είδη) που επιθυμεί να προσφέρει, ο τρόπος υδροδότησης (δεξαμενή νερού,
περιγραφή της, ή σύνδεση δικτύου. Κ.λ.π.), ο τρόπος διάθεσης αποβλήτων
(δεξαμενή ακαθάρτων, περιγραφή της, ή σύνδεση δικτύου, κ.λ.π.), ο τρόπος
ηλεκτροδότησης (γεννήτρια, σύνδεση με δίκτυο, περιγραφή, κ.λ.π.), που και πως
δραστηριοποιείται- Υπ. Υγείας εγκ.6/Υ1γ/Γ. Π/οικ.71459/30.07.2013).
δ) δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του.
 Ο ενδιαφερόμενος επιδεικνύει επίσης, την άδεια κυκλοφορίας, την άδεια
ικανότητας οδηγού του ενδιαφερομένου ή του προσώπου που τον αναπληρώνει
για το όχημα που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της
αιτούμενης δραστηριότητας και βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση
τροφίμων - ποτών.
 Για την χορήγηση της άδειας δεν πρέπει να υπάρχουν ληξιπρόθεσμες
οφειλές προς το Δήμο, να πληρωθεί το σχετικό παράβολο και έπειτα να
γίνει γνωστοποίηση ως ΚΥΕ ηλεκτρονικά σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, την
ΚΥΑ 16228/17-05-2017 και την απόφαση του Υπουργείου Υγείας
Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/23-06-2017.
 Επιπλέον πρέπει να καταβληθεί το ποσό των 150 € ανά άδεια για
βραχυχρόνιες άδειες (μέχρι τέσσερις μήνες, εντός της θερινής περιόδου), για
αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα οχήματα (καντίνες) που δραστηριοποιούνται σε
ιδιωτικό χώρο σύμφωνα με την απόφαση Δ.Σ. αρ.101/2017.
Τυχόν άλλα δικαιολογητικά που θα κριθούν αναγκαία και θα ζητηθούν από την
υπηρεσία.
Η άδεια ανακαλείται αυτοδικαίως μόλις εκλείψει ο λόγος για τον οποίο
χορηγήθηκε.
Για το σκοπό αυτόν ο αδειούχος καταθέτει ετησίως, σε κάθε ετήσια επέτειο
χορήγησης της άδειας, προς
την αρμόδια αρχή που την εξέδωσε:
α) Φορολογική ενημερότητα. (περίπτ.α παρ.5 άρθρο 22 Ν.4264/14)
β) Ασφαλιστική ενημερότητα. (περίπτ.β παρ.5 άρθρο 22 Ν.4264/14)
γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι συνεχίζουν να συντρέχουν στο
πρόσωπό του οι προϋποθέσεις
χορήγησης της άδειας. (περίπτ.γ παρ.5 άρθρο 22 Ν.4264/14)
Επίσης ο αδειούχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει ότι δικαιολογητικό ορίζει η
εκάστοτε νομοθεσία προκειμένου να έχει ισχύ η άδειά του.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στους πίνακες
ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων Βόνιτσας, Παλαίρου και Κατούνας.