Ετικέτες

Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017

Ενημερωτική επιστολή από τον Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Ακτίου Βόνιτσας και πρόεδρο του ΦΟΔΣΑ

Λάβαμε την παρακάτω ενημερωτική επιστολή από τον Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας Κατσαμπίρη Γεώργιο* 
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑ 3ης ΓΕΝ ΑΙ/ΝΙΑΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΑΜΙΦΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Σ.Μ.Α. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Σ.Μ.Α. ΑΣΤΑΚΟΥ» 
Τον Μάρτιο του 2015, δύο μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου ως προέδρου του ΦΟΔΣΑ 3ης ΓΕΝ Αιτ/νιας και μετά από προσωπική μελέτη και έρευνα στα σχέδια του έργου, τα τεύχη δημοπράτησης και επί τόπου στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ Παλαίρου, απέστειλα την πρώτη μου επιστολή - όχληση προς  την επιβλέπουσα αρχή (ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ) και στον ανάδοχο κατασκευής του έργου (Κ/Ξ : ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΥΡΙΑ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) με θέμα «Αποκατάσταση βλαβών και ελλείψεων στο χώρο εγκατάστασης του ΧΥΤΑ Παλαίρου». Στην επιστολή τούς ενημερώνω ότι μέχρι τότε δεν είχε τεθεί σε κανονική λειτουργία το σύνολο των μηχανημάτων και ότι επιπλέον υπήρχαν πολλές εργασίες οι οποίες, ενώ ήταν εντός των συμβατικών υποχρεώσεων του έργολάβου, δεν είχαν πραγματοποιηθεί. 
Η παραπάνω επιστολή – όχληση, είχε αριθμό πρωτοκόλλου 11/6-3-2015 (α). Στη συνέχεια ακολούθησαν εκ νέου οχλήσεις με επιπλέον πληροφορίες προς τους παραπάνω άμεσα εμπλεκόμενους. Οι επιστολές, οι οποίες βρίσκονται στο πρωτόκολλο του ΦΟΔΣΑ, έχουν ως εξής : 
β) Αρ.πρ. 44/7-7-2015
γ) Αρ.πρ 45/8-7-2015
δ) Αρ.πρ 66/3-9-2015
ε) Αρ.πρ 103/17-5-2016
στ) Αρ.πρ 134/22-6-2016
ζ) Αρ.πρ 150/11-7-2016
Επιπλέον, στις ως άνω έγγραφες επιστολές – οχλήσεις, πρέπει να προστεθούν δεκάδες τηλεφωνικές οχλήσεις προς τους δυο εμπλεκόμενους φορείς (επίβλεψη του έργου και ανάδοχο – Νικολόπουλο) στο διάστημα των δυο ετών από Μάρτιο 2015 μέχρι σήμερα Μάρτιο 2017.
Σε απάντηση των παραπάνω η επιβλέπουσα αρχή προέβη στις κάτωθι εντολές αποκατάστασης βλαβών και ελλείψεων προς την ανάδοχο εταιρεία κατασκευής του έργου (Κ/Ξ : ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΥΡΙΑ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ):
1. Αρ.πρ 13/17-3-2015
2. Αρ.πρ 23/22-4-2015
3. Αρ. πρ. 11/29-1-2016
4. Αρ.πρ 67/8-4-2016
5. Αρ.πρ 198/26-9-2016
Στο διάστημα των 2 ετών 2015-2017, μετά από αρκετές επισκέψεις στο χώρο του ΧΥΤΑ η ανάδοχος εταιρεία κατασκευής του έργου (Κ/Ξ : ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΥΡΙΑ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) αποκατέστησε το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών που της ανατέθηκε σύμφωνα με τις α/α 1-2-3-4-5 εντολές αποκατάστασης βλαβών της επιβλέπουσας αρχής.
Ωστόσο ένα μικρό μέρος των εργασιών δεν ολοκληρώθηκε, παρόλο το παραπάνω ιστορικό οχλήσεων, και στις 24/01/2017 στο Μεσολλόγγι συστάθηκε με την αρ.πρ. 876/12/10-01-2017 απόφαση Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ, πενταμελής επιτροπή αρμόδια για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή του έργου του θέματος. 
Από την πλευρά του δήμου μέλος και πρόεδρος ήταν η κ. Φιώρου Π. και από τον ΦΟΔΣΑ 3ης ΓΕΝ ο υπογράφων πρόεδρος και βασικός εισηγητής Γεώργιος Κατσαμπίρης. 
Μετά από πρόταση δική μου, έγιναν δεκτές από την επιτροπή οι επιπλέον ελλείψεις και τα προβλήματα που δεν είχαν επιλυθεί μετά και από τις εντολές αποκατάστασης βλαβών α/α: 1,2,3,4,5 της επιβλέπουσας αρχής. Το στάδιο της οριστικής παραλαβής ήταν η τελευταία ευκαιρία για να γίνουν από την πλευρά του εργολάβου (Κ/Ξ : ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΥΡΙΑ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) οι εργασίες που δεν είχαν γίνει από την ημέρα ολοκλήρωσης του έργου, δηλαδή από το έτος 2012! Όλες οι παρατηρήσεις μου έγιναν δεκτές από την επιτροπή, η οποία συνέταξε το από 24/01/2017 Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής, τού εν λόγω έργου. Το πρωτόκολλο έγινε δεκτό από την ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ σύμφωνα με την απόφαση με Αρ. Πρωτ.: 26572/339 / 27 - 01 – 2017 (ΑΔΑ: ΩΛΩΞ7Λ6-ΣΒ8). Στην ίδια απόφαση δίδεται εντολή στην Διευθύνουσα Υπηρεσία για άμεση έκδοση Ειδικής Διαταγής αποκατάστασης ελλείψεων και ελαττωμάτων του έργου προς τον ανάδοχο του έργου (Κ/Ξ : ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΥΡΙΑ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ), όπως αυτά προσδιορίζονται στο Πρωτόκολλο της Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής. 
Με λίγα λόγια, μετά από πολλές προσωπικές προσπάθειες, κόπο και πιέσεις προς όλες τις κατάλληλες κατευθύνσεις, γίνεται διακοπή της παραλαβής του έργου, μέχρις ότου ο ανάδοχος (Κ/Ξ : ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΥΡΙΑ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) πραγματαποιήσει όλα όσα οι συμβατικές του υποχρεώσεις ορίζουν και δεν τα είχε κάνει όταν όφειλε, δηλαδή το έτος 2012. 
Αλλά ούτε στη συνέχεια τα έκανε, διότι δεν ενοχλήθηκε ποτέ μέχρι την ημέρα που ανέλαβα πρόεδρος. Η πρώτη όχληση έγινε με την  αρ. πρ. 11/6-3-2015 επιστολή μου. Κατά συνέπεια, η διακοπή της παραλαβής και η έκδοση ειδικής διαταγής αποκατάστασης ελλείψεων και ελαττωμάτων του έργου προς τον ανάδοχο (Κ/Ξ : ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΥΡΙΑ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ), έγινε κατόπιν παρεμβάσεων και ενεργειών του σημερινού προέδρου και κανενός άλλου!
Λειτουργία και συντήρηση ΧΥΤΑ σήμερα
Επιπλέον, τον μήνα Ιούλιο 2016 εγκαταστάθηκε για πρώτη φορά στο ΧΥΤΑ 3ης ΓΕΝ, μια εταιρεία για τη  λειτουργία και τη  διαχείρηση των απορριμμάτων, η οποία προέκυψε μετά από διεθνή διαγωνισμό. Με τον  διαγωνισμό πετύχαμε να έχουμε μια εταιρεία με κατάλληλες προδιαγραφές και πιστοποιήσεις, όπως απαιτούνται για τέτοιου είδους εργασίες (ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ). Επιπλέον με τον διαγωνισμό πετύχαμε έκπτωση περίπου 20% σε σχέση με το κόστος που πλήρωνε ο ΦΟΔΣΑ στο παρελθόν. Ωστόσο οι υποχρεώσεις της εταιρείας λειτουργίας και συντήρησης του ΧΥΤΑ (ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ) είναι συγκεριμένες και ορίζονται στα τεύχη δημοπράτησης, στις τεχνικές προδιαγραφές και στη  μεταξύ μας σύμβαση. Δεν έχει εμπλοκή σε εργασίες που έχει αναλάβει ο ανάδοχος κατασκευής του έργου (Κ/Ξ : ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΥΡΙΑ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) και δεν έχει εμπλοκή σε εργασίες παρελθόντων ετών, εφόσον αυτές δεν έγιναν σωστά. 
Στην αριθ. 2/2017 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΦΟΔΣΑ γίνεται «Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος 2017 εκτέλεσης έργων του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας» και προτείνονται κάποιες εργασίες που δεν άπτονται των υποχρεώσεων ούτε του αναδόχου κατασκευής του έργου (Κ/Ξ : ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΥΡΙΑ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ),  ούτε της εταιρείας λειτουργίας και συντήρησης του ΧΥΤΑ (ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ). Οι εργασίες αυτές προτείνονται για να καλυφθούν κακοτεχνίες παρελθόντων ετών και παράλληλα για βελτίωση και εκσυγχρονισμό της μονάδος. Ειδικότερα, η αποκατάσταση στη βάση των πρανών γίνεται για να καλυφθούν οι κακοτεχνίες και οι προχειρότητες που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή τα έτη 2012-2013-2014, και για να μπορεί η βάση του απορριμματικού ανάγλυφου να δεχθεί περισσότερα απορρίμματα και να γίνει οικονομία χώρου. Με τον τρόπο αυτό θα είναι και πιο εύκολη η αποκατάσταση του ΧΥΤΥ στο μέλλον. Επιπλέον με την προστασία των πρανών με άργιλο θα αποφύγουμε την ανεξέλεγκτη είσοδο νερών της βροχής στο κύτταρο και κατ’ επέκταση στη μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων. Όσον αφορά τις μελέτες, είναι απαραίτητες για τη νόμιμη λειτουργία και τον εκσυγχρονισμό της μονάδας (νέες μέθοδοι και συστήματα που μπορούν να εφαρμοστούν), αλλά και για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας του συστήματος.
Εν τέλει, κάθε αρμόδιος που μπορεί να μας προτείνει θέματα σχετικά με την βελτίωση της λειτουργίας του ΧΥΤΑ ή έχει απορίες και ενδιαφέρεται πραγματικά για το έργο και την λειτουργία του, μπορεί να μου στείλει email, να με πάρει τηλέφωνο ή να με βρει από κοντά για περισσότερες λεπτομέρειες. Όποιος θέλει να βγάλει τα απωθημένα του ή απλά να κερδίσει τις εντυπώσεις με ένα πικάντικο σχόλιο σε στοιχεία και πληροφορίες που δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα, ας συνεχίσει να γράφει στα ανώνυμα blogs. 

Βόνιτσα 28/03/2017
Ο πρόεδρος 
Γεώργιος Κατσαμπίρης 

* Ο Κατσαμπίρης Γεώργιος είναι πρόεδρος του  ΦΟΔΣΑ,  είναι εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας από την ενότητα Παλαίρου, με το ψηφοδέλτιο του Δημάρχου Γιώργου Αποστολάκη "Δύναμη Πολιτών". Είναι πτυχιούχος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με μεταπτυχιακό στην διοίκηση "Τεχνοικονομικά Συστήματα" ΜΒΑ απο το  Μετσόβιο Πολυτεχνείο.