Ετικέτες

Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2020

Ανακλήθηκε από Αντιδήμαρχος Ακτίου-Βόνιτσας η Αθηνά Βέμη-Καρέλου

Ποιοι οι λόγοι της απόφασης του Δημάρχου, Γιώργου Αποστολάκη
Στην απόφαση ανάκλησης ο δήμαρχος Ακτίου – Βόνιτσας αναφέρει τους λόγους για τους οποίους θέλησε να διακόψει τη συνεργασία με την κ. Καρέλου.
Ειδικότερα γίνεται λόγος για «έμπρακτη διαφοροποίηση της Αντιδημάρχου από τις επιλογές της διοίκησης του Δήμου σε ζητήματα καθοριστικής σημασίας για τα συμφέροντα και την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου», για συγκρούσεις σε σοβαρά ζητήματα που θέτουν εν αμφιβόλω την ενότητα της τοπικής κοινωνίας, για «απροκάλυπτη αμφισβήτηση και απαξίωση των κινήτρων του Δημάρχου και των επιλογών του». Όλα τα παραπάνω οδήγησαν τον κ. Αποστολάκη στη διαπίστωση ότι η Αντιδήμαρχος απώλεσε την εμπιστοσύνη του και την ικανότητα να τον συνδράμει στην άσκηση των καθηκόντων του, με συνέπεια να έχει ματαιωθεί στην πράξη η αποστολή που ο νόμος αναθέτει στους Αντιδημάρχους, δηλαδή την επικουρία του Δημάρχου.
Ολόκληρη η απόφαση:

Ο Δήμαρχος Ακτίου – Βόνιτσας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει”.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ-191/20.3.2014 (Β’ 698)) για τον Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 17.370 κατοίκους.
6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας έχει τρεις (3) Δημοτικές Ενότητες.
7. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) έμμισθοι Αντιδήμαρχοι.
8. Τις εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. α) εγκ.82/59633/20.08.2019 και β) εγκ.48/ 22119/ 7-4-2020 με θέμα: Ορισμός Αντιδημάρχων
9. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας (ΦΕΚ 2128/τ.Β’/22-09-2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 373/07-02-2020, τεύχος Β΄).
10. Την αρίθ.76/2019 και με αριθ.πρωτ.10063/02-09-2019 (ΑΔΑ:9Ο83Ω6Ζ-ΕΥΚ) απόφαση Δημάρχου «Ορισμός Αντιδημάρχων και εκχώρηση αρμοδιοτήτων»,
11. Την ανάγκη ανάκλησης της Αντιδημάρχου Αθηνάς Βέμη-Καρέλου του Νικολάου πριν από την λήξη της θητείας της
12. Τη διαπίστωση της συμπλήρωσης του ελάχιστου χρόνου θητείας (εξαμήνου) της ως άνω Αντιδημάρχου που προβλέπει ο νόμος
13. Την ανάγκη της εύρυθμης και διαφανούς λειτουργίας του Δήμου και της εξυπηρέτησης των πολιτών


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Τροποποιεί την αριθμ. αρίθ.76/2019 και με αριθ.πρωτ.10063/02-09-2019 (ΑΔΑ:9Ο83Ω6Ζ-ΕΥΚ) απόφαση Δημάρχου «Ορισμός Αντιδημάρχων και εκχώρηση αρμοδιοτήτων».
Β. Ανακαλεί την Αντιδήμαρχο Αθηνά Βέμη-Καρέλου του Νικολάου από την θέση της Αντιδημάρχου Ακτίου-Βόνιτσας και την απαλλάσσει από την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, πριν τη λήξη της θητείας της λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την έμπρακτη διαφοροποίηση της Αντιδημάρχου από τις επιλογές της διοίκησης του Δήμου σε ζητήματα καθοριστικής σημασίας για τα συμφέροντα και την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.
2. Την υποχρέωση του Δημάρχου να διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας (άρθρο 58 παρ. 1 Ν 3852/2010), η οποία τίθεται σε κίνδυνο, όταν τα πρόσωπα που κατέχουν δημοτικά αξιώματα συγκρούονται για ζητήματα ιδιαιτέρως σοβαρά για τα συμφέροντά της.
3. Την ανάγκη αποτελεσματικής άσκησης των καθηκόντων της δημοτικής αρχής (άρθρο 58 παρ. 1 Ν 3852/2010), η οποία προφανώς δεν ικανοποιείται με τη δράση Αντιδημάρχων που αμφισβητούν απροκάλυπτα ή απαξιώνουν τα κίνητρα του Δημάρχου και των επιλογών του.
4. Τη διαπίστωση ότι με τις ανωτέρω ενέργειες η Αντιδήμαρχος απώλεσε την εμπιστοσύνη του Δημάρχου και την ικανότητα να τον συνδράμει στην άσκηση των καθηκόντων του, με συνέπεια να έχει ματαιωθεί στην πράξη η αποστολή που ο νόμος αναθέτει στους Αντιδημάρχους, δηλαδή την επικουρία του Δημάρχου.
– Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αριθμ. αρίθ.76/2019 και με αριθ.πρωτ.10063/02-09-2019 (ΑΔΑ:9Ο83Ω6Ζ-ΕΥΚ) προηγούμενη απόφαση Δημάρχου περί «Ορισμός Αντιδημάρχων και εκχώρηση αρμοδιοτήτων», όπως έχει.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ»

agriniopress