Ετικέτες

Πέμπτη, 4 Αυγούστου 2016

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ακτίου Βόνιτσας την Κυριακή 7 Αυγούστου στην Πάλαιρο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Βόνιτσα  03-08-2016
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ                            Αρίθ.Πρωτ: 9506 
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                     
ΔΗΜΟΣ  ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ                                                  
Ταχ. Δ/νση: Βόνιτσα
Ταχ. Κώδικας: 300 02
Τηλέφωνο:2643360117-116                               ΠΡΟΣ:
FAX:26430 22556                                             1. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
                                      2. Δήμαρχο Ακτίου-Βόνιτσας 
                                                                          3. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
                                                             4. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων                                                                                                                            5. Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων                                                     

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10) στη Δημοτική Κοινότητα Παλαίρου.
Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην Δημοτική Κοινότητα Παλαίρου αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Παλαίρου (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Σπύρος Αχείμαστος - σύμφωνα με την αρίθ.167/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου), στις 7 Αυγούστου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.- Απόφαση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας εκτός της έδρας του, στην Τοπική Κοινότητα Κατούνας (άρθρο 67 παρ.10). (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)
2.- Τροποποίηση και αλλαγή σκοπού της 75/2016 απόφασης «Περί αποδοχής πίστωσης από το ΥΠ.ΕΣ για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055), ποσού 100.000,00 € - αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2016.  (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
3.- Περί αποδοχής πίστωσης από το ΥΠ.ΕΣ για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία (ΣΑΕ 055), ποσού 200.000,00 € - αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2015. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος) 
4.- Υποβολή Πρότασης -Έγκριση των τηρούμενων διαδικασιών και έγκριση Διαθεσιμότητας –Επάρκειας Ομάδας Έργου στο πλαίσιο του 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων»
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Δυτική Ελλάδα» που ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με τίτλο «κέντρο κοινότητας Δήμου Άκτιου Βόνιτσας», πρ/σμού  37440 €. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
5.- Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «Σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας) 
6.-Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Τ του έργου «Διαμόρφωση Δυτικής και Ανατολικής Εισόδου Βόνιτσας». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
7.-Περί ορισμού μελών στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας για τη διετία από 01/09/2016 έως 31/08/2018. (Εισηγήτρια κα Πανταζή)
8.- Επαναπροσδιορισμός ορίων σχολικής περιφέρειας για το 1ο, το 2ο και το 3ο Νηπιαγωγείο Βόνιτσας (Εισηγήτρια κα Πανταζή)
9.-Ορισμός εκπροσώπου Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε ΟΤΑ . 
(Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
10.- Περί αιτήσεως για μείωση μισθώματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4071/2012.
(Εισηγητής κ. Στούπας)
11.-Έγκριση έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού 2ου τριμήνου 2016. (Εισηγητής κ. Στούπας)
12. Έγκριση και ψήφιση δαπάνης για έξοδα φιλοξενίας (αδελφοποίησης). (Εισηγήτρια κα Πανταζή)
13.- Έγκριση και ψήφιση δαπάνης στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης ημερίδας με τον σύλλογο Δρυμιωτών Αθήνας  και την Εφορία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας, στο Δρυμό για ενημέρωση σχετικά με τα ανασκαφικά δεδομένα στο Δρυμό. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
14.- Έγκριση και ψήφιση δαπάνης για προμήθεια βιβλίων. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
15.- Αίτηση του κ. Μωραΐτη Περικλή και λοιπών με την οποία ζητούν διαμόρφωση δρόμου (άνοδο –κάθοδο) στην είσοδο της Τ.Κ.  Θυρρείου. (Εισηγητής κ. Πάντας)
16.- Επιβολή προστίμου για μη συμμόρφωση με τον Κανονισμό Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου. (Εισηγητής κ. Πάντας)
17.-Αναγνώριση οδού προϋφιστάμενης του 1923 στην Κατούνα. (Εισηγητής κ. Στούπας)
18.- Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμβολαίου δωρεάς ενός απορριμματοφόρου οχήματος από το Δήμο Αθηναίων.  (Εισηγητής κ. Πάντας)
19.- Έγκριση Πεπραγμένων της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας» για το έτος 2015. (Εισηγητής κ. Προδρομίτης)
20.- Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016. 
(Εισηγητής κ. Στούπας)
21.- Καθορισμός τιμής μονάδας για την ανταλλαγή οικοπέδων από την θέση Μακρυγιάννη στην περιοχή επέκτασης (αίτημα Αφών Μασούρα) και παραπομπή του θέματος σε εκτιμητές εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών για την εκτίμηση της αγοραίας αξίας των ακινήτων. (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
22.- Αιτήσεις για μείωση λογαριασμών από χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης. 
(Εισηγητής κα Πανταζή)
23.- Έξοδα διαφήμισης και προβολής δραστηριοτήτων Δήμου. (Εισηγητής κα Πανταζή)
24.- Περί μειώσεως λογαριασμών από Χρηματικούς Καταλόγους τέλους Κοινόχρηστου χώρου. 
(Εισηγητής κ Στούπας)
25.-Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχου και καταβολής εξόδων κίνησης. (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)
26.- Περί έγκρισης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου με την  ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. ΟΤΑ για εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης για «Μελέτη Βιωσιμότητας για Τουριστική- Επενδυτική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας». (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)

                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


                                                                                ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ               
* Επιπλέον στοιχεία για τις εισηγήσεις (αποφάσεις Επιτροπών, έγγραφα κλπ.) παρακαλούμε να απευθύνεστε στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στους αρμόδιους Υπαλλήλους.