Ετικέτες

Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Προδρομίτη Σωτήριο.

AΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ        
ΘΕΜΑ: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Προδρομίτη Σωτήριο.
Ο Δήμαρχος  έχοντας υπόψη:
1 – Τις διατάξεις του άρθρου 87-88-89 του Δ.Κ.Κ. Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α’ 114).
2 – Τις ανάγκες του ΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες στο Β’ Αντιδήμαρχο του ΔΗΜΟΥ ΜΕΔΕΩΝΟΣ κ Προδρομίτη Σωτήριο ως ακολούθως:

1.       Την ευθύνη και τη μέριμνα για την καλή λειτουργία του ΚΕΠ καθώς και τον προγραμματισμό και την ευθύνη για τη λειτουργία των ανταποκριτών του ΟΓΑ με στόχο την εξυπηρέτηση του Δημότη.
2.       Την ευθύνη για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθαρισμό των πεζόδρομων και πλατειών, την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων σχημάτων και γενικότερα τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας σύμφωνα με την κειμένη νομοθεσία και σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες.
3.       Την ευθύνη για τη χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών ίδρυσης, λειτουργίας και εγκατάστασης των καταστημάτων και των επιχειρήσεων, οι όροι εγκατάστασης και λειτουργίας των οποίων, καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και τους αντίστοιχους υγειονομικούς κανονισμούς και διατάξεις καθώς και έλεγχος της τήρησης αυτών.
4.       Την ευθύνη για τον έλεγχο της ηχορύπανσης, της κοινής ησυχίας και της εκπομπής ρύπων, θορύβων και άλλων επιβαρύνσεων του περιβάλλοντος από τροχοφόρα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
5.       Την ευθύνη για τη χορήγηση και ανάκλαση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων καθώς και ο έλεγχος τήρησης των σχετικών διατάξεων.
6.       Την ευθύνη για την προστασία του καταναλωτή αναφορικά με θέματα ποιότητας των προσφερομένων αγαθών και Υπηρεσιών και τις επιπτώσεις τους στην υγεία και το περιβάλλον σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.
7.       Τον συντονισμό των ενεργειών για τη σωστή οργάνωση των λαϊκών αγορών και εμποροπανηγύρεων.
8.       Την ευθύνη για τον καθαρισμό των χωρών και των όρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών και   εμποροπανηγύρεων για την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.
9.       Την ευθύνη για τη λειτουργία του Δημοτικού φωτισμού.

10.   Την ευθύνη για θέματα παιδείας και Δημόσιας Υγείας.

Αριθ. Απόφ.          4/8-01-2009


ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΑΣ