Ετικέτες

Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2020

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας


ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ 
Βόνιτσα 
26/3/2020 
Αριθ. Πρωτ:3608
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
Ταχ. Δ/νση: Βόνιτσα 
Ταχ. Κώδικας: 300 02 
Τηλέφωνο:2643360117-129 
FAX:26430 22556
ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συμμετοχής σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας»
Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΔΙΑ. ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τις 27-03-2020, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00, σύμφωνα: α. με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, και β. σύμφωνα με την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ Α ́ 55) και την με αριθ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1AE) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:
1. Περί λήψης απόφασης κατεπείγουσας ανάθεσης εργασίας μεταφοράς και
τοποθέτησης κοντέινερ στο Κέντρο Υγείας Βόνιτσας για την αντιμετώπιση του κορωνοιού COVID-19 σύμφωνα με το ΦΕΚ 55/τ.Α ́/11-3-2020(Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου)
2. Περί λήψης απόφασης κατεπείγουσας ανάθεσης προμήθειας υγειονομικού υλικού
και λοιπών ειδών υγιεινής για την αντιμετώπιση του κορωνοιού COVID-19
σύμφωνα με το ΦΕΚ 55/τ.Α ́/11-3-2020(Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου)
3. Περί λήψης απόφασης για κατεπείγουσες εργασίες μικροβιακής απολύμανσης για
την αποφυγή διασποράς του κορωνοιού (COVID-19) στα δημοτικά κτίρια και λοιπούς χώρους του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, σύμφωνα με την ΠΝΠ (ΦΕΚ
55/τ.Α ́/11-3-2020)
4. Περί λήψης απόφασης κατεπείγουσας ανάθεσης προμήθειας αλκοολούχων
αντισηπτικών για την αντιμετώπιση του κορωνοιού (COVID-19), σύμφωνα με το
ΦΕΚ 55/τ.Α ́/11-3-2020(Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου)
5. Περί λήψης απόφασης κατεπείγουσας ανάθεσης προμήθειας τροφών αδέσποτων
ζώων, σύμφωνα με το ΦΕΚ 55/τ.Α ́/11-3-2020 (Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου)
6. Περί λήψης απόφασης κατεπείγουσας ανάθεσης προμήθειας και τοποθέτησης
υαλοπινάκων προστασίας σε θέσεις εργαζομένων σε υπηρεσίες υποδοχής κοινού στο Δήμο μας προκειμένου να προστατευτούν από τον κορωνοϊό, σύμφωνα με το ΦΕΚ 55/τ.Α ́/11-3-2020(Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου)
7. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
τετράμηνης διάρκειας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του εικοστού τετάρτου άρθρου (24) της από 14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/Α/14-3-2020)
Η συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα, λόγω του ότι θα πρέπει άμεσα να ληφθούν αποφάσεις επί των ανωτέρω θεμάτων της πρόσκλησης, καθώς πρόκειται για λήψη έκτακτων μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου.
* Για το λόγο αυτό παρακαλείστε όπως μας ενημερώσετε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail:aspaargurou@gmail.com) για τη συμμετοχή σας στη Συνεδρίαση, για τη συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων και για την ψήφο σας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΠΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ
* Επιπλέον στοιχεία για τις εισηγήσεις (αποφάσεις Επιτροπών, έγγραφα κλπ.) παρακαλούμε να απευθύνεστε στην γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής ή στους αρμόδιους Υπαλλήλους.