Ετικέτες

Σάββατο, 21 Μαρτίου 2020

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Βόνιτσα:20/03/2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                       Αριθ. Πρωτ.:3499

ΠΕΡΙΦ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020
                            
        O Προϋπολογισμός Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, ψηφίστηκε με την αρίθ.44/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με τo αρίθ.πρωτ.: 48638, 48431,47401 & 46257/19-03-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.


ΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
0
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
4.417.105,34
01
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
93.932,08
02
ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
4.012,04
03
ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
1.399.938,44
04
ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
212.838,99
05
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
9.478,23
06
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
2.598.305,28
07
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
98.600,28
1
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
12.917.139,74
12
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΤΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
43.564,33
13
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
12.789.151,76
14
ΔΩΡΕΕΣ- ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ
0
15
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ
84.423,65
21
ΈΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ
211.469,02
31
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ
8.051.688,76
32
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚ.ΕΤΗ
6.787.441,88
4
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
1.596.841,87
5
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
1.556.348,68
511
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
707.987,65
512
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
848.361,03

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
35.538.035,29
                                                                         
                                                           
             
ΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
6
ΕΞΟΔΑ
6.163.762,08
60
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1.945.806,70
61
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
608.130,62
62
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
1.462.922,81
63
ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ
10.750,00
64
ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
64.015,30
65
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ
155.763,55
66
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
874.913,24
67
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
1.029.959,86
68
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ
11.500,00
7
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
21.408.653,71
71
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
445.586,40
73
ΕΡΓΑ
20.532.103,31
74
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
430.964,00
75
ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)
0
8
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
7.905.519,29
81
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.
363.377,62
82
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
1.352.661,87
83
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε.
0
85
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
6.189.479,80
9
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
60.100,21

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
35.538.035,29

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                               
                                                                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ