Ετικέτες

Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017

Άλλο ένα μεγάλο έργο από τον Δήμαρχο Γιώργο Αποστολάκη και την Δημοτική Αρχή για το Δήμο Ακτίου - Βόνιτσας και ειδικότερα για την Πάλαιρο

 Άλλο ένα μεγάλο έργο στην περιοχή μας βρίσκει το δρόμο του. 
Ανοικτός διαγωνισμός για την βελτίωση υδροδότησης Παλαίρου – Πογωνιάς - Στενού στην Πάλαιρο 25/7/2017
Ο Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147) για την εκτέλεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ - ΠΟΓΩΝΙΑΣ - ΣΤΕΝΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 1.406.504,07 € . Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020». Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25/07/2017, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. στο ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ «ΣΠΥΡΟΣ ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ» στην ΠΑΛΑΙΡΟ
και το Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με το σύστημα υποβολής προσφορών

Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι ΔΕΚΑΟΧΡΩ (18) ημερολογιακοί μήνες

Πατήστε  εδώ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ