Ετικέτες

Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2019

Γίνονται 4 από 2 οι ειδικοί συνεργάτες του Δημάρχου στο Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας


ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικών  Συνεργατών
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  -  Πρόγραμμα «Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007) «Κύρωση του Κώδικα  Κατάστασης  Δημοτικών  και  Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 213 του ν. 4555/2018.
  3. Τις διατάξεις του ισχύοντος ΟΕΥ του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας (ΦΕΚ 2128/22.09.2011/ τεύχος δεύτερο).
  4. Το  γεγονός ότι  ο  Δήμος  Ακτίου-Βόνιτσας δικαιούται  τέσσερις  (4)  θέσεις  ειδικών συνεργατών (όσοι  και  οι  Αντιδήμαρχοι),  οι  δε  υπηρετούντες  ειδικοί  συνεργάτες  σε  αυτόν  ανέρχονται  σε  δύο  (2).
  5. Την αρίθ.πρωτ.12984/16-10-2019 βεβαίωση οικονομικής υπηρεσίας περί ύπαρξης πίστωσης.
  6. Την επιτακτική ανάγκη πλήρωσης δύο  (2)  θέσεων  ειδικών  συνεργατών  του Δημάρχου Ακτίου-Βόνιτσας.
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

1. Την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη  Δημάρχου  Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανικών, η οποία θα καλυφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η  διάρκεια  της  οποίας  δεν  μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας προσλήφθηκε.
Ο ανωτέρω Ειδικός Συνεργάτης θα  έχει  τα  παρακάτω  αντικείμενα  απασχόλησης.
 Παροχή συμβουλών για θέματα τεχνικής φύσεως για την υλοποίηση δημοσίων συμβάσεων, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους  τεχνικών έργων και ανάλογες μελέτες,  θέματα  που  αφορούν  κάθε  είδους  μελέτες του Δήμου και εντάξεις έργων σε προγράμματα. Τη  διερεύνηση ένταξης έργων σε εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, την παρακολούθηση της πορείας εξέλιξής τους, τη συνεργασία με φορείς και υπηρεσίες που εκτελούν τεχνικά έργα στα διοικητικά όρια του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας και άπτονται των λειτουργιών και της προοπτικής ανάπτυξής του.
Απαιτούμενα τυπικά προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού σχολής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής και Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Μηχανικού, εφόσον προβλέπεται.

2.Την πλήρωση μίας (1) θέσεως  Ειδικού  Συνεργάτη  Δημάρχου  Πανεπιστημιακής ή  Τεχνολογικής  Εκπαίδευσης κατά προτίμηση ειδικότητας Οικονομολόγου η οποία θα καλυφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου,  η  διάρκεια  της  οποίας  δεν  μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας προσλήφθηκε.
Ο ανωτέρω Ειδικός Συνεργάτης θα έχει τα παρακάτω αντικείμενα απασχόλησης: Παροχή συμβουλών μέσα στον κύκλο των γνώσεών του σε θέματα οικονομικά, που
μπορεί να αναφέρονται στην υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, παροχή επιστημονικής βοήθειας στα ειδικά θέματα που απασχολούν την οικονομική υπηρεσία καθώς και σε στατιστική επεξεργασία οικονομικών στοιχείων. Τη σύνταξη εκθέσεων οικονομικής, λογιστικής παρακολούθησης και ταμειακού προγραμματισμού, τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και την εν γένει επιστημονική υποστήριξη του Δημάρχου σε οικονομικά θέματα.
Απαιτούμενα τυπικά προσόντα: Πτυχίο Πανεπιστημιακής (Α.Ε.Ι) ή Τεχνολογικής  Εκπαίδευσης (ΤΕΙ) της  ημεδαπής  ή  ισότιμο  πτυχίο  ή δίπλωμα της αλλοδαπής με γνωστικό αντικείμενο Οικονομικής Επιστήμης.
Επιπλέον όλοι οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/2007 (άρθρα  11, 12, 13, 14, 15, 16 και 17).
Β)Ειδίκευση    σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που            αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση         (δημοσιεύσεις,            συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κλπ) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα  απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή  μπορεί να αποδεικνύεται και  από την     ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.
Οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρωση της παραπάνω  θέσης  καλούνται  όπως  εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης – γνωστοποίησης της παρούσας στον τύπο, στο Δημοτικό Κατάστημα και στις ιστοσελίδες του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και του Δήμου  να  υποβάλλουν  αίτηση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  στα  γραφεία  του  τμήματος  Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας (Δημοτικό Κατάστημα Ταχ. Δ/νση: Επ.Δεληγιώργη- Τ.Κ. 30002) αυτοπροσώπως ή με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο τρόπο, επισυνάπτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά :
  1. Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας
  2. Τα απαιτούμενα, σύμφωνα με την παρούσα, τυπικά προσόντα
  3. Βιογραφικό σημείωμα.
  4. Κάθε άλλο έγγραφο για την απόδειξη της εμπειρίας τους

                                                                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
                                                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ