Ετικέτες

Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2019

Ο Κώστας Μασούρας Αναπληρωτής Πρόεδρος Κοινότητας Βόνιτσας

Θέμα : «Ορισμός Αναπληρωτή Προέδρου Κοινότητας Βόνιτσας». Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Βόνιτσας Έχοντας υπόψη : 
1). Τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ 87/07.06.2010 τ.Α'), όπως αντικαταστάθηκαν από εκείνες του άρθρου 80 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τ.Α') κι εκ νέου από αυτές του άρθρου 5 του ν. 4623/2019 (Φ.Ε.Κ. 134/09.08.2019 τ.Α'), αναφορικά με τον Πρόεδρο του συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, σύμφωνα με τις οποίες "όταν ο πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ασκεί μέλος του συμβουλίου της κοινότητας, που ορίζεται από αυτόν ως αναπληρωτής του". 
2) Την με αριθμ. 88/21-8-2019 (ΑΔΑ: 611Ξ465ΧΘ7-ΝΛ4) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τη λειτουργία Κοινοτήτων, από την οποία προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας ορίζει με Πράξη τον αναπληρωτή του. 
3) Την με αρίθ.25/15-07-2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας «Επικύρωση αποτελεσμάτων Δημοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019» 
4) Το από 30-8-2019 Πρακτικό ορκωμοσίας των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας. 
5) Την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας του Συμβουλίου της Κοινότητας Βόνιτσας Αποφασίζει 
Ορίζει ως Αναπληρωτή Πρόεδρο της Κοινότητας Βόνιτσας, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, το μέλος του Συμβουλίου της Κοινότητας κο Μασούρα Κωνσταντίνο του Δημητρίου. 
Η παρούσα Απόφαση να αναρτηθεί κατά το πλήρες περιεχόμενο της στο Δημαρχείο, στην έδρα της Κοινότητας, στο πρόγραμμα Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι την τροποποίησή της ή την ανάκλησή της.