Ετικέτες

Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ- ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Από 1/6/2017 καταργούνται, η υπ’ αριθ. Δ23/οικ.19162/ 1277/27-5-2015 (Β΄ 1066) υπουργική απόφαση, καθώς και οι βάσει αυτής ισχύουσες λίστες ωφελουμένων ΤΕΒΑ.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 και 3 της Απόφαση Υπ. Εργ.,Κοιν.Ασφ. & Κοιν.Αλληλεγγύης Δ23/οικ.17108/875/10.04.2017 (ΦΕΚ 1474/28.04.2017 τεύχος Β')
Από 1/6/2017 ωφελούμενοι του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (εφεξής ΤΕΒΑ) καθίστανται αυτοδίκαια οι εκάστοτε δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (εφεξής ΚΕΑ) (υπ’αριθ.Γ.Δ.5οικ.2961-10(Β΄128/2017) κοινή υπουργική απόφαση).
Το δικαίωμα στις παροχές του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους (TEBA/FEAD)» ισχύει από την πρώτη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα, από αυτόν κατά τον οποίο εγκρίθηκε η αίτηση για το ΚΕΑ.

Το δικαίωμα στις παροχές του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους (TEBA/FEAD)» ισχύει, ακόμα και αν διακοπεί η καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης του ΚΕΑ, μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο εγκρίθηκε η αίτηση για το ΚΕΑ, σε εφαρμογή των όρων της υπ’ αριθ. Γ.Δ.5οικ.2961-10 (Β΄128/2017) κοινής υπουργικής απόφασης.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης του ΚΕΑ διακοπεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 της υπ’ αριθ. Γ.Δ.5οικ.2961-10 (Β΄128/2017) κοινής υπουργικής απόφασης, τότε δια- κόπτεται και η παροχή επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής μέσω του ΤΕΒΑ.
Από 1/6/2017 καταργούνται, η υπ’ αριθ. Δ23/οικ.19162/ 1277/27-5-2015 (Β΄ 1066) υπουργική απόφαση, καθώς και οι βάσει αυτής ισχύουσες λίστες ωφελουμένων ΤΕΒΑ.