Ετικέτες

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016

Πρόσκληση σύγκλησης διπλού Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ακτίου -Βόνιτσας την Τρίτη 4/10/2016 στην Βόνιτσα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Βόνιτσα  30-09-2016
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ                            Αρίθ.Πρωτ: 11995
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                     
ΔΗΜΟΣ  ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ                                                  

Ταχ. Δ/νση: Βόνιτσα

Ταχ. Κώδικας: 300 02                                                

Τηλέφωνο:2643360117-116                                                         
              
1. ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10).

    Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στo Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 4 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
- Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας για το οικονομικό έτος 2015.
                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                                ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    
            
* Επιπλέον στοιχεία για το θέμα παρακαλούμε να απευθύνεστε στην αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. ΘΕΜΑ:   «Αναβολή συνεδρίασης και μετάθεσή της».
ΣΧΕΤ.: Αρίθ. πρωτ11843/26-09-2016 πρόσκληση σύγκλισης Δημοτικού Συμβουλίου.
       Σας γνωρίζουμε ότι λόγω του αιφνίδιου θανάτου του Αντιδημάρχου Νικόλαου Τσακάλη η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που είχε προγραμματιστεί να γίνει στις 30 Σεπτεμβρίου 2016 στην Κατούνα, ΑΝΑΒΑΛΕΤΑΙ και μετατίθεται για την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 18:00 στην Βόνιτσα, με τα ίδια θέματα. 
 Επίσης σας γνωρίζουμε ότι προστίθενται στα θέματα ημερήσιας διάταξης και τα κάτωθι τα οποία θα συζητηθούν μετά την συζήτηση των θεμάτων που είχαν προγραμματιστεί να συζητηθούν στις 30/09, ως εξής: 
1.-Περί ορισμού μελών στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας για τη διετία από 01/09/2016 έως 31/08/2018 (από αναβολή). (Εισηγήτρια κα Πανταζή)
2.-Επαναπροσδιορισμός ορίων σχολικής περιφέρειας για το 1ο, το 2ο και το 3ο Νηπιαγωγείο Βόνιτσας (από αναβολή). (Εισηγήτρια κα Πανταζή)
3.-Ανακοίνωση – σύμφωνη γνώμη για την απόφαση ορισμού επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών για το έργο «Βελτίωση και ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας Κατούνας –Παλιοπήγαδο –Μουζούρια Δ.Ε. Μεδεώνος». (Εισηγητής κ. Στούπας)
4.-Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «Βελτίωση και ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας Κατούνας –Παλιοπήγαδο –Μουζούρια Δ.Ε. Μεδεώνος». (Εισηγητής κ. Στούπας)
5.-Κατανομή ποσού από Κ.Α.Π στις Σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2016 (Γ κατανομή). (Εισηγητής κ. Πανταζή)
6.-Συζήτηση σχετικά με εγγραφές μαθητών της Τ.Κ. Θυρρείου στο Γυμνάσιο Μοναστηρακίου του Δήμου μας. (Εισηγήτρια κα Πανταζή)
7.-Δημιουργία εθελοντικής ομάδας της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου σε συνεργασία με το GRUPPO LUCANO με την αδελφοποιημένη πόλη του VIGGIANO. (Εισηγήτρια κα Πανταζή)
8.-Έγκριση και ψήφιση δαπάνης για προμήθεια βιβλίων (από αναβολή). (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
9.-Περί αιτήσεως για μείωση μισθώματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4071/2012 (από αναβολή).
(Εισηγητής κ. Στούπας)
10.-Περί έναρξης διαδικασιών για αγορά ακινήτου για δημιουργία νέου Νεκροταφείου Τρύφου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 191 και  186 παρ.1,3 του Ν.3463/2006 – Ορισμός επιτροπής εκτίμησης ακινήτου. (Εισηγητής κ. Στούπας)
11.-Απευθείας ανάθεση μετά από άγονη δημοπρασία διαγωνισμού «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2016». (Εισηγητής κ. Στούπας)
12.-Όρια βοσκοτόπων της Τ.Κ. Τρύφου. (Εισηγητής κ. Πάντας)
13.-Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016. (Εισηγητής κ. Στούπας)
14.-Ανάκληση της αρίθ.191/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας με θέμα: Ανταλλαγή ρυμοτομούμενου τμήματος Αφών Μασούρα με αδιάθετο οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου και παραπομπή  του καθορισμού  της αγοραίας αξίας των ακινήτων σε πιστοποιημένους εκτιμητές εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών. (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
15.-Έγκριση έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού 2ου τριμήνου 2016 (από αναβολή). (Εισηγητής κ. Στούπας)
16.-Έγκριση Πεπραγμένων της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας» για το έτος 2015 (από αναβολή). (Εισηγητής κ. Προδρομίτης)
17.-Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση 2ης εισόδου Μοναστηρακίου».(Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
18.-Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «Αποχέτευση ομβρίων εισόδου πόλης Βόνιτσας».(Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
19.-Περί πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποχέτευση ομβρίων Δρυμού». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
20.-Περί πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή κτιρίου αποχωρητηρίων Γυμνασίου-Λυκείου Βόνιτσας». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
21.-Περί πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση της στατικής Επάρκειας του Γυμνασίου-Λυκείου Βόνιτσας». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
22.-Αιτήσεις για μείωση λογαριασμών από χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης (από αναβολή).
(Εισηγητής κα Πανταζή)
23.-Περί μειώσεως λογαριασμών από Χρηματικούς Καταλόγους τέλους Κοινόχρηστου χώρου (από αναβολή). (Εισηγητής κ Στούπας)
24.-Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχου και καταβολής εξόδων κίνησης (από αναβολή). (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)
25.-Περί παραλαβής οικονομοτεχνικής μελέτης για «Μελέτη Βιωσιμότητας για Τουριστική- Επενδυτική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας» από την ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. ΟΤΑ. (Εισηγήτρια Λίτου-Σάλλιαρη Βαρβάρα)
26.-Περί αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της «Τουριστικής – Επενδυτικής  Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας» Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας». (Εισηγήτρια Λίτου-Σάλλιαρη Βαρβάρα)
27.- Περί αποδοχής πίστωσης από την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στο Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ-ΠΟΓΩΝΙΑΣ –ΣΤΕΝΟΥ», προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 1.406.504,07€  - αναμόρφωση προϋπολογισμού. 
(Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
28.- Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ».
(Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
29.- Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή οδού Τ.Κ. Αχυρών». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
30.- Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή γεφυριού Πλαγιάς». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
31.- Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση χώρου για την κατασκευή Σ.Μ.Α.». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
32.- Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης Κατούνας». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
33.- Περί έγκρισης ανανέωσης τηλεϊατρικής κάλυψης για το Κέντρο Υγείας Κατούνας».
(Εισηγητής κ. Αποστολάκης Παντελής)
34.- Περί επιχορήγησης Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης».
(Εισηγητής κ. Αποστολάκης Παντελής)
35.- Περί έγκρισης απολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας  και Ανάπτυξης» για το έτος 2015. (Εισηγητής κ. Αποστολάκης Παντελής)
36.- Επιβολή προστίμου για μη συμμόρφωση με τον Κανονισμό Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου (από αναβολή). (Εισηγητής κ. Πάντας)
37.- Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμβολαίου δωρεάς ενός απορριμματοφόρου οχήματος από το Δήμο Αθηναίων (από αναβολή).  (Εισηγητής κ. Πάντας)
                                                                                     
                                                                     
                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.


                                                                                                    
                                                      ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

* Επιπλέον στοιχεία για τις εισηγήσεις (αποφάσεις Επιτροπών, έγγραφα κλπ.) παρακαλούμε να απευθύνεστε στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στους αρμόδιους Υπαλλήλους.