Ετικέτες

Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2019

Πως και τι πέρασε στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 στην συνεδρίαση του Δ.Σ. Ακτίου - Βόνιτσας στις 30/9/2019

 ΘΕΜΑ: Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019. 
Στη Βόνιτσα και στο Δημοτικό κατάστημα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, συνήλθε σήμερα την 30η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αριθ.πρωτ. 11497/26-9-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε χωριστά σε καθένα από τους Συμβούλους και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 26 Δημοτικοί Σύμβουλοι ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1. Στούπας Θεόδωρος (Πρόεδρος) 

2. Τσακάλης Κων/νος 
3. Αποστολάκης Παντελής 
4. Πάντας Νικόλαος 
5. Καλαντζής Ανδρέας 
6. Τζεφριός Λεωνίδας 
7. Ζαχαράκης Γεώργιος 
8. Πανταζή Παναγιώτα 
9. Προδρομίτης Σωτήριος 
10. Βέμη –Καρέλου Αθηνά 
11. Βίτσας Δημήτριος 
12. Καούρας Ξενοφών 
13. Κασόλας Αθανάσιος 
14. Φερεντίνος Ευθύμιος 
15. Πέρλης Απόστολος 
16. Ζαχαράκης Μιχαήλ 
17. Καραμάνης Θωμάς 
18. Σαλοδημήτρης Παναγιώτης 
19. Πανταζής Παναγιώτης 
20. Παξινός Δημήτριος 
21. Πωγωνιώτης Θεόδωρος 
22. Μασούρας Δημήτριος
 23. Σιαπλαούρα Καίτη 
24. Μυλωνίδης Ευθύμιος 
25. Βαρβάτος Νικόλαος
 26. Καταγής Σπυρίδων 
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
1. Μωραΐτης Επαμεινώνδας 
Ο οποίος δεν προσήλθε αν και νόμιμα προσκλήθηκε 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Αποστολάκης Γεώργιος-Θεόδωρος. 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Βόνιτσας και οι Πρόεδροι των Τ.Κ. Αγ. Νικολάου, Αετού, Δρυμού, Κομπωτής, Κονοπίνας, Παλιαμπέλων, Τρύφου, Αχυρών και Βάτου. 
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία παραβρέθηκε και η Υπάλληλος του Δήμου Καούρα Γεωργία για την τήρηση των πρακτικών.
 2 Κατά την ψήφιση του θέματος είχαν αποχωρήσει οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μασούρας Δημήτριος & Σιαπλαούρα Καίτη. 
Ο Πρόεδρος εισερχόμενος στο 30ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ρώτησε τους έχοντες δικαίωμα ψήφου αν για κάποιους από αυτούς συντρέχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 7 του Ν.2690/1999 και των άρθρων 14 και 58 του Ν.3852/2010, προκειμένου να απέχουν από την συζήτηση του θέματος. Ουδείς εδήλωσε ότι έχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο. 
Στη συνέχεια έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο κ. Αποστολάκη Γεώργιο – Θεόδωρο προς εισήγηση του θέματος ο οποίος είπε: A. Μεταφέρει από τους κάτωθι ΚΑ συνολική πίστωση 78.384,21 ευρώ προκειμένου για την ενίσχυση και δημιουργία νέων ΚΑ ως εξής: 
1.από τον ΚΑ 00-6495.006 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες για την φροντίδα αδέσποτων ζώων συντροφιάς» πίστωση ποσού 2.500,00€ 
2.από τον ΚΑ70.01-7336.006 με τίτλο «Διαγράμμιση πάρκινγκ Βόνιτσας» πίστωση ποσού 2.000,00€ 
3.από τον ΚΑ 30-7333.009 με τίτλο «Συντηρήσεις αγροτικών οδών ΔΕ Μεδεώνος» πίστωση ποσού 7.800,00€ 
4.από τον ΚΑ 70.01-7331.004 με τίτλο «Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων ΔΕ Ανακτορίου» πίστωση ποσού 2.000,00€ 
5.από τον ΚΑ 20-6011 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» πίστωση ποσού 14.000,00€. Διότι η εναπομένουσα πίστωση επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες μισθοδοσίας προσωπικού -5 ατόμων- διοριστέων της προκήρυξής 3Κ από 1/10/2019 εώς 31/12/2019. 
Βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Νόμου 4483/2017 η μισθοδοσία του προσωπικού της προκήρυξης 3Κ2018 Τεύχος ΑΣΕΠ δεν θα καταβληθεί από τα ανταποδοτικά έσοδα της υπηρεσίας καθαριότητας αλλά από κάθε είδους γενικάτακτικά έσοδα του Δήμου. 
6.από τον ΚΑ 25-6011 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» πίστωση ποσού 5.000,00€. Διότι η εναπομένουσα πίστωση επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες μισθοδοσίας προσωπικού -2 ατόμων- διοριστέων της προκήρυξής 3Κ από 1/10/2019 εώς 31/12/2019. Βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Νόμου 4483/2017 η μισθοδοσία του προσωπικού της προκήρυξης 3Κ2018 Τεύχος ΑΣΕΠ δεν θα καταβληθεί από τα ανταποδοτικά έσοδα της υπηρεσίας καθαριότητας αλλά από κάθε είδους γενικάτακτικά έσοδα του Δήμου.
7.από τον ΚΑ 25-7336.007 με τίτλο «Εργασίες συντήρησης και προστασίας δεξαμενών ύδρευσης, άρδευσης και γεωτρήσεων ΔΕ Μεδεώνος» πίστωση ποσού 1.500,00€ 
8.από τον ΚΑ 25-7336.013 με τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης φρεατίων και δικτύων αποχέτευσης ΔΕ Μεδεώνος» πίστωση ποσού 3.000,00€ 
9.από τον ΚΑ 20-7135.001 με τίτλο «Προμήθεια στύλων και επιτοίχιων φωτιστικών σωμάτων για την ΔΕ Ανακτορίου» πίστωση ποσού 2.000,00€ 
10.από τον ΚΑ 25-7131.004 με τίτλο «Προμήθεια χλωριωτών δεξαμενών ύδρευσης» πίστωση ποσού 2.000,00€ 11.από τον ΚΑ 35-6692.005 με τίτλο «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων ΔΕ Ανακτορίου (σύμβαση 2018)» λόγω λύσης σύμβασης πίστωση ποσού 5.000,00€ 
12.από τον ΚΑ 35-6692.006 με τίτλο «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων ΔΕ Παλαίρου (σύμβαση 2018)» λόγω λύσης σύμβασης πίστωση ποσού 2.000,00€ 
13.από τον ΚΑ 35-6692.007 με τίτλο «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων ΔΕ Μεδεώνος (σύμβαση 2018)» λόγω λύσης σύμβασης πίστωση ποσού 2.000,00€ 3 
14.από τον ΚΑ 30-6662.018 με τίτλο «Προμήθεια αδρανών υλικών ΔΕ Μεδεώνος» λόγω λύσης σύμβασης, πίστωση ποσού 5.000,00€ 15.από τον ΚΑ 30-6662.019 με τίτλο «Προμήθεια αδρανών υλικών ΔΕ Παλαίρου» , πίστωση ποσού 5.000,00€ 
16.από τον ΚΑ 30-6265.002 με τίτλο «Συντήρηση ηλεκτρονικών μηχανισμών ελέγχου ταχύτητας αυτ/των» , πίστωση ποσού 1.000,00€ 
17.από τον ΚΑ 30-6691 με τίτλο «Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων» , πίστωση ποσού 1.000,00€ 
18.από τον ΚΑ 70-6041.003 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές ναυαγοσώστη» , πίστωση ποσού 2.380,00€ 
19.από τον ΚΑ 70-6054.004 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ (ναυαγοσώστη)» , πίστωση ποσού 525,00€ 
20.από τον ΚΑ 70-6279 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα» , πίστωση ποσού 1.000,00€ 
21.από τον ΚΑ 30-7333.007 με τίτλο «Συντηρήσεις αγροτικών οδών ΔΕ Ανακτορίου» , πίστωση ποσού 1.800,00€ 
22.από τον ΚΑ 30-7333.008 με τίτλο «Συντηρήσεις αγροτικών οδών ΔΕ Παλαίρου» , πίστωση ποσού 2.800,00€ 
23.από τον ΚΑ 00-6126.002 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ IKA (αιρετοί)» , πίστωση ποσού 1.400,00€ 
24.από τον ΚΑ 70-6041.001 με τίτλο «Αποδοχές έκτακτου προσωπικού (δίμηνεςτρίμηνες συμβάσεις)» , πίστωση ποσού 123,00€ 
25.από τον ΚΑ 00-9111 με τίτλο «Αποθεματικό» , πίστωση ποσού 5.556,21€
Την οποία διαμέσου του αποθεματικού εγγράφει ως εξής: 
1. Ενισχύει τον ΚΑ 00-6031 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», με το ποσό των 8.600,00€
 2. Ενισχύει τον ΚΑ 00-6221 με τίτλο «Ταχυδρομικά τέλη», με το ποσό των 3.500,00€ 
3. Ενισχύει τον ΚΑ 10-6041.003 με τίτλο «Αποδοχές δικηγόρου με πάγια αντιμισθία», με το ποσό των 7.800,00€ 
4 Ενισχύει τον ΚΑ 00-6117.012 με τίτλο «Αμοιβή κτηνιάτρου για την φροντίδα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς», με το ποσό των 2.500,00€ 
5. Ενισχύει τον ΚΑ 10-6262.001 με τίτλο «Συντήρηση συστημάτων ασφαλείας Δήμου», με το ποσό των 630,00€ 
6.Ενισχύει τον ΚΑ 00-6111.001 «Αμοιβές νομικών, συμβολαιογράφων και υποθηκοφυλάκων», με το ποσό των 1.132,56€ 
7.Ενισχύει τον ΚΑ 00-6111.002 «Αμοιβές νομικών, συμβολαιογράφων και υποθηκοφυλάκων», με το ποσό των 2.500,00€ 
8.Ενισχύει τον ΚΑ 00-6526.002 «Χρεολύσια δανείων εσωτερικού (Δήμου Παλαίρου)», με το ποσό των 198,65€ 
9.Ενισχύει τον ΚΑ 10-6265.001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού», με το ποσό των 1.600,00€ 
10.Ενισχύει τον ΚΑ 00-6821.001 « Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης», με το ποσό των 1.000,00€ 
11.Ενισχύει τον ΚΑ 00-6822 «Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης», με το ποσό των 4.300,00€ 
12.Ενισχύει τον ΚΑ 10-6012.001 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων», με το ποσό των 2.500,00€ 4 
13.Ενισχύει τον ΚΑ 30-6012 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές», με το ποσό των 800,00€ 
14. Ενισχύει τον ΚΑ 00-6053.001 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ», με το ποσό των 2.200,00€ 
15. Ενισχύει τον ΚΑ 00-6131.001 με τίτλο «Συμβουλευτική υποστήριξη στις διαδικασίες αναδιανομής οικοπέδων Αγίου Νικολάου», με το ποσό των 1.000,00€ 
16.Ενισχύει τον ΚΑ 10-6412 «Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά», με το ποσό των 700,00€ 
17.Ενισχύει τον ΚΑ 45-7336.004 «Αποκαταστάσεις φθορών και διαμορφώσεις κοιμητηρίων ΔΕ Μεδεώνος», με το ποσό των 5.000,00€ 
18.Δημιουργεί νέο ΚΑ 25-7336.009 με τίτλο «Αποφράξεις δικτύων αποχέτευσης ΔΕ Ανακτορίου», με το ποσό των 2.500,00€ 
19.Δημιουργεί νέο ΚΑ 25-7336.010 με τίτλο «Αποφράξεις δικτύων αποχέτευσης ΔΕ Παλαίρου», με το ποσό των 2.500,00€ 
20.Ενισχύει τον ΚΑ 35-6692.001 «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων ΔΕ Ανακτορίου», με το ποσό των 5.000,00€ 
21.Ενισχύει τον ΚΑ 35-6692.002 «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων ΔΕ Μεδεώνος», με το ποσό των 2.000,00€ 
22.Ενισχύει τον ΚΑ 35-6692.003 «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων ΔΕ Παλαίρου», με το ποσό των 2.000,00€ 
23.Ενισχύει τον ΚΑ 30-7333.011 «Αποκαταστάσεις ζημιών παρόδιων ιδιοκτησιών από διανοίξεις οδών ΔΕ Ανακτορίου», με το ποσό των 2.000,00€ 
24.Ενισχύει τον ΚΑ 30-7333.012 «Αποκαταστάσεις ζημιών παρόδιων ιδιοκτησιών από διανοίξεις οδών ΔΕ Παλαίρου», με το ποσό των 2.000,00€ 
25.Ενισχύει τον ΚΑ 30-7333.013 «Αποκαταστάσεις ζημιών παρόδιων ιδιοκτησιών από διανοίξεις οδών ΔΕ Μεδεώνος», με το ποσό των 3.000,00€...
26.Ενισχύει τον ΚΑ 20-7135.003 «Προμήθεια στύλων και επιτοίχιων φωτιστικών σωμάτων για την ΔΕ Μεδεώνος», με το ποσό των 2.000,00€ 
27.Ενισχύει τον ΚΑ 20-7335.008 «Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων αντλιοστασίων ΔΕ Παλαίρου», με το ποσό των 2.000,00€ 
28.Ενισχύει τον ΚΑ 30-7336.013 «Συντήρηση πλακοστρώσεων ΔΕ Ανακτορίου», με το ποσό των 3.000,00€ 
29. .Ενισχύει τον ΚΑ 00-6126.001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ συντάξεως (αιρετοί)» , πίστωση ποσού 1.400,00€ 
30. Ενισχύει τον ΚΑ 70.01-6054.001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ (δίμηνες-τρίμηνες συμβάσεις)» , πίστωση ποσού 123,00€ 
31. Ενισχύει τον ΚΑ 70.01-6051.003 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ», πίστωση ποσού 2.800,00€ 
32. Ενισχύει τον ΚΑ 10-6411.010 με τίτλο «Πληρωμή διοδίων υπηρεσιακών αυτ/των Δήμου» , με το ποσό των 100,00€ 
Β.1 Στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2019, στο σκέλος των εσόδων έχει εγγραφεί εκ παραδρομής σε λανθασμένο ΚΑ και συγκεκριμένα στον ΚΑ 4131.011 με τίτλο «Επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών για επιχορηγούμενους ωφελούμενους» πίστωση ποσού 91.501,05€.
Πρέπει να γίνει ορθή τακτοποίηση του ΚΑ ως εξής: - Μεταφέρει από τον ΚΑ 4131.011 με τίτλο «Επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών για επιχορηγούμενους ωφελούμενους» συνολική πίστωση ποσού 91.501,05 και δημιουργεί νέο ΚΑ 4319.001 με τίτλο «Επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών για επιχορηγούμενους ωφελούμενους». 
5 2.Αποδοχή πίστωσης ποσού 188.912,51 ευρώ από τον ΟΑΕΔ με την οποία ενισχύει στο σκέλος των εσόδων τον νέο πλέον ΚΑ 4319.001 με τίτλο ««Επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών για επιχορηγούμενους ωφελούμενους» και διαμέσου του αποθεματικού ενισχύει στο σκέλος των δαπανών τον ΚΑ 00-8242.022 με τίτλο «Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών για επιχορηγούμενους ωφελούμενους» με το ποσό των 188.912,51
 Γ. Με την αρίθ.118/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγινε αποδοχή επιχορήγησης του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας ποσού 409.400,00 ευρώ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων. Επίσης στην προαναφερθείσα απόφαση και σύμφωνα με το αρίθ. Πρωτ. 46197/18-06-2019 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. έγινε εγγραφή της ανωτέρω επιχορήγησης στον προϋπολογισμό του Δήμου ως εξής: - Εγγραφή στο σκέλος στον εσόδων και στον ΚΑ 1322.021 με τίτλο «Επιχορήγηση Δήμου Ακτίου Βόνιτσας από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» πίστωση ποσού 409.400,00 ευρώ και αντίστοιχα στο σκέλος των δαπανών και στον ΚΑ -9111 με τίτλο «Αποθεματικό». Κατόπιν λήξης -άρσης του περιορισμού που έθετε το άρθρο 65 παρ.5 του Ν3852/2010 όπως συμπληρώθηκε από την παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.4257/2014, το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται να προβεί σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού προκειμένου για την τακτοποίηση και την εγγραφή των επενδυτικών δραστηριοτήτων ονομαστικά ως εξής:
 1. Μεταφέρει από τον ΚΑ -9111 με τίτλο «Αποθεματικό» συνολική πίστωση 409.400 ευρώ προκειμένου για την δημιουργία νέων ΚΑ ως εξής: 1.Εγγράφει νέο ΚΑ 64-7132.002 με τίτλο «Προμήθεια γεωργικού καταστροφέα» πίστωση ποσού 29.800,00€
2.Εγγράφει νέο ΚΑ 63-7131.001 με τίτλο «Προμήθεια υπερκατασκευής συστήματος υψηλής πίεσης- δεξαμενής νερού» πίστωση ποσού 57.000,00€ 
3.Εγγράφει νέο ΚΑ 62-7132.001 με τίτλο «Προμήθεια ανυψωτκού καλαθοφόρου μηχανήματος» πίστωση ποσού 74.400,00,00€ 
4.Εγγράφει νέο ΚΑ 64-7132.003 με τίτλο «Προμήθεια ημιφορτηγού οχήματος 4Χ4» πίστωση ποσού 19.000,00€
4.Εγγράφει νέο ΚΑ 63-7132.001 με τίτλο «Προμήθεια ημιφορτηγού οχήματος 4Χ4» πίστωση ποσού 19.000,00€ 
5.Εγγράφει νέο ΚΑ 69-7132.001 με τίτλο «Προμήθεια αυτοκινήτου (τύπου τζιπ 4Χ4)» πίστωση ποσού 37.000,00€ 
6.Εγγράφει νέο ΚΑ 69-7411.001 με τίτλο «Προμελέτη για την κατασκευή νέου Δημαρχείου» πίστωση ποσού 74.400,00€ 
7.Εγγράφει νέο ΚΑ 64-7324.001 με τίτλο «Υποδομές πεζοδρομίων ΔΚ Βόνιτσας» πίστωση ποσού 74.000,00€
8.Εγγράφει νέο ΚΑ 64-7312.001 με τίτλο «Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ομβρίων εντός της πόλης Βόνιτσας» πίστωση ποσού 24.800,00€
Δ. Μεταφέρει από τους κάτωθι ΚΑ, της ανταποδοτικής Υπηρεσίας Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης συνολική πίστωση 17.195,00 ευρώ ως εξής: 
1) από τον ΚΑ 25-6162.005 με τίτλο «Εκτέλεση ψεκασμών για καταπολέμηση κουνουπιών ΔΕ Παλαίρου» πίστωση ποσού 2.000,00 ευρώ 
2) από τον ΚΑ 25-6162.006 με τίτλο «Εκτέλεση ψεκασμών για καταπολέμηση κουνουπιών ΔΕ Μεδεώνος» πίστωση ποσού 1.000,00 ευρώ 6 
3) από τον ΚΑ 25-6162.007 με τίτλο «Εκτέλεση ψεκασμών για καταπολέμηση κουνουπιών ΔΕ Ανακτορίου» πίστωση ποσού 5.000,00 ευρώ 
4) από τον ΚΑ 25-6162.011 με τίτλο «Διανομή ειδοποιητηρίων ύδρευσης-αποχέτευσης» πίστωση ποσού 3.500,00 ευρώ 
5) από τον ΚΑ 25-6279.001 με τίτλο «Αναλύσεις νερού» πίστωση ποσού 5.695,00 ευρώ την οποία διαμέσου του αποθεματικού δημιουργεί νέο ΚΑ ως εξής:
 1)Ενισχύει τον ΚΑ 25-6211.001 με τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για αντλιοστάσια ύδρευσης.» πίστωση ποσού 17.195,00 ευρώ Ε. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β’/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ3656/τ.Β/27-8-2018) και ισχύει, απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή εσόδου από δάνειο στον προϋπολογισμό του φορέα, όπως ρητά προβλέπεται στην με αρ. 38347/2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ 3086/τ.Β/27-7-2018) περί Παροχής Οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού Δήμων, οικονομικού έτους 2019, στο άρθρο 2 στην ενότητα
Β5 ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙΙ και ειδικότερα στην παρ.Β51, είναι : 
α) η ύπαρξη εγκριτικής, για τη δανειοδότηση του φορέα, απόφασης του αρμόδιου οργάνου του πιστωτικού ιδρύματος ή του χρηματοπιστωτικού οργανισμού και 
β) απόφασης του δανειοδοτούμενου φορέα περί αποδοχής των όρων του δανείου. 
Με την αρίθ. 113/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγινε η αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ» στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι με χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων , συνολικής αξίας 5.000.000,00 ευρώ.
Επίσης με την αρίθ.114/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε η αποδοχή όρων για την λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 
Ι. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αναμορφώνουμε τον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα οικονομικού έτους 2019 ως εξής: 
1.Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων νέο ΚΑ 3123.003 με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ» με το ποσό των 5.000.000,00 ευρώ για το έτος 2019 ευρώ Το ανωτέρω έργο διακρίνεται σε 5 υποέργα τα οποία εγγράφονται στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους ως εξής: 
1. Εγγράφει στο σκέλος των εξόδων νέο ΚΑ 63-7312.008 με τίτλο «KΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΓΩΝΙΑΣ» με το ποσό των 923.186,36 ( Ποσό 76.813,64 ευρώ που αποτελεί την συμμετοχή του Δήμου θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2020) 
2. Εγγράφει στο σκέλος των εξόδων νέο ΚΑ 63-7312.009 με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ» με το ποσό των 1.873.774,13 ευρώ (Ποσό 115.766,69 ευρώ που αποτελεί την συμμετοχή του Δήμου θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2020) 
3. Εγγράφει στο σκέλος των εξόδων νέο ΚΑ 63-7312.010 με τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ» με το ποσό των 2.010.039,52 ευρώ (Ποσό 276.505,49 ευρώ που αποτελεί την συμμετοχή του Δήμου θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2020) 7 
4. Εγγράφει στο σκέλος των εξόδων νέο ΚΑ 63-6141.001 με τίτλο «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ-ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ» με το ποσό των 100.000,00 ευρώ 5. Εγγράφει στο σκέλος των εξόδων νέο ΚΑ 63-6117.001 με τίτλο «ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ» με το ποσό των 93.000,00 ευρώ ΣΤ.
Στον προϋπολογισμό του Δήμου μας και για το έργο «Προμήθεια-Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας.-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» είχε προβλεφθεί πίστωση συνολικού ποσού 292.594.40 ευρώ, εκ των οποίων 217.000,00 χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με αντίστοιχη εγγραφή στον ΚΑ 69- 7322.001 και πίστωση ποσού 75.594,40 με αντίστοιχη εγγραφή στον ΚΑ 70.01-7322.001 από ΣΑΤΑ.
Μετά την δημοπράτηση του, το έργο συμβασιοποιήθηκε στο ποσό των 262.367,88 ευρώ εκ ως εκ τούτου μέρος της αδιάθετης πίστωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των κάτωθι αναγκών. 
1.Μεταφέρει από τον ΚΑ 70.01-7322.001 με τίτλο «Προμήθεια-Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας –ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΥ» συνολική πίστωση ποσού 4.513,10ευρώ την οποία διαμέσου του αποθεματικού δημιουργεί νέο ΚΑ ως εξής: 
14.Ενισχύει τον ΚΑ 20-7325.023 «Επεκτάσεις ΦΟΠ», με το ποσό των 4.513,10€
Z. Στο Δήμο Ακτίου Βόνιτσας προέκυψαν δαπάνες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί και πρέπει να εγγραφούν σε αντίστοιχους ΚΑ. Συγκεκριμένα στις 27/09/2019 κοινοποιήθηκε η αρίθ.7/2019 δικαστική απόφαση Ειρηνοδικείου Βόνιτσας η οποία πρέπει να καταχωρηθεί στο λογιστικό σχέδιο του Δήμου με αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.3068/2002 «Το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων.
Δικαστικές αποφάσεις κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου είναι όλες οι αποφάσεις των διοικητικών, πολιτικών, ποινικών και ειδικών δικαστηρίων που παράγουν υποχρέωση συμμόρφωσης ή είναι εκτελεστές κατά τις οικείες δικονομικές διατάξεις και τους όρους που κάθε απόφαση τάσσει.»……. 
«Η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης της Διοίκησης προς συμμόρφωση στις δικαστικές αποφάσεις ή η προτροπή σε μη εκπλήρωση συνιστά ιδιαίτερο πειθαρχικό παράπτωμα για κάθε αρμόδιο υπάλληλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3068/2002. Σε περίπτωση δε επιβολής οποιασδήποτε πειθαρχικής ποινής, βάσει των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 του Ν. 3068/2002, οι υπάλληλοι υπέχουν και αστική ευθύνη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα, (άρθρο 11 του Ν. 3242/2004, ΦΕΚ102/Α/24-5-04). (ΥΠΕΣ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.3/οικ.31918/28.11.2008, ΥΠΕΣΔΔΑ ΔΟΑ/Φ.01/22133/23.08.2007 Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και προκειμένου για την εγγραφή της νέας πίστωσης πρέπει να γίνει αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής: α. 
Μεταφέρει από τους κάτωθι ΚΑ συνολική πίστωση 9.996,47 ευρώ ως εξής: 1) από τον ΚΑ 30-6662.002 με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών-δομικών υλικών ΔΕ Παλαίρου» πίστωση ποσού 9.996,47 ευρώ 8 την οποία διαμέσου του αποθεματικού δημιουργεί νέο ΚΑ ως εξής: 
1)Εγγράφει νέο ΚΑ 00-8117.017 με τίτλο «Πληρωμή της αρίθ.7/2019 Απόφαση Διαταγής Πληρωμής Ειρηνοδικείου Βόνιτσας» με δικαιούχο την Εταιρεία ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΑΛΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΛΙΑΤΣΑΣ Ο.Ε. ποσού 9.996,47 ευρώ. - 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κασόλας Αθανάσιος δήλωσε πως καταψηφίζουν την αναμόρφωση διότι έχει πολλές απευθείας αναθέσεις, επίσης θα μπορούσαν να γίνουν και ομαδοποιήσεις ποσών σε κάποιους κωδικούς, και τέλος υπάρχει εγγραφή με τίτλο Υποδομές Πεζοδρομιών Δ.Κ. Βόνιτσας ποσού 74.000,00 €, για το οποίο δεν υπάρχει καν μελέτη ωστόσο ο εργολάβος έχει ήδη ξεκινήσει τις εργασίες. - 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μυλωνίδης Ευθύμιος είπε πως ως πολίτης καταδίκαζα τις συνεχής αναμορφώσεις. Δεν θέλω να είμαι προκαταβολικά αρνητικός, ωστόσο θέλω να υπάρχει αιτιολογικό στις αναμορφώσεις. Πολιτικά με βρίσκει αντίθετο, όμως επειδή θέλω να διευκολύνω τη διαδικασία ψηφίζω «λευκό».
 - Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βαρβάτος Νικόλαος δήλωσε πως καταψηφίζει. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Επί παρόντων είκοσι τεσσάρων (24) Δημοτικών Συμβούλων, δέκα (10) Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κασόλας Αθανάσιος, Φερεντίνος Ευθύμιος, Πέρλης Απόστολος, Ζαχαράκης Μιχαήλ, Καραμάνης Θωμάς, Σαλοδημήτρης Παναγιώτης, Πανταζής Παναγιώτης, Παξινός Δημήτριος, Πωγωνιώτης Θεόδωρος & Βαρβάτος Νικόλαος, καταψηφίζουν την εν λόγω αναμόρφωση. 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μυλωνίδης Ευθύμιος & Καταγής Σπυρίδων δήλωσαν πως ψηφίζουν «λευκό». 
Οι υπόλοιποι έντεκα (12) Δημοτικοί Σύμβουλοι εγκρίνουν την εν λόγω αναμόρφωση. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010. 
Κατά πλειοψηφία ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ - 
Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου μας έτους 2019 ως εξής: A. Μεταφέρει από τους κάτωθι ΚΑ συνολική πίστωση 78.384,21 ευρώ προκειμένου για την ενίσχυση και δημιουργία νέων ΚΑ ως εξής:
 1.από τον ΚΑ 00-6495.006 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες για την φροντίδα αδέσποτων ζώων συντροφιάς» πίστωση ποσού 2.500,00€ 
2.από τον ΚΑ70.01-7336.006 με τίτλο «Διαγράμμιση πάρκινγκ Βόνιτσας» πίστωση ποσού 2.000,00€ 
3.από τον ΚΑ 30-7333.009 με τίτλο «Συντηρήσεις αγροτικών οδών ΔΕ Μεδεώνος» πίστωση ποσού 7.800,00€ 
4.από τον ΚΑ 70.01-7331.004 με τίτλο «Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων ΔΕ Ανακτορίου» πίστωση ποσού 2.000,00€ 
5.από τον ΚΑ 20-6011 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» πίστωση ποσού 14.000,00€. Διότι η εναπομένουσα πίστωση επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες μισθοδοσίας προσωπικού -5 ατόμων- διοριστέων της προκήρυξής 3Κ από 1/10/2019 εώς 31/12/2019. Βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Νόμου 4483/2017 η μισθοδοσία του προσωπικού της προκήρυξης 3Κ2018 Τεύχος ΑΣΕΠ δεν θα καταβληθεί από τα ανταποδοτικά έσοδα της υπηρεσίας καθαριότητας αλλά από κάθε είδους γενικά τακτικά έσοδα του Δήμου. 
6.από τον ΚΑ 25-6011 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» πίστωση ποσού 9 5.000,00€. Διότι η εναπομένουσα πίστωση επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες μισθοδοσίας προσωπικού -2 ατόμων- διοριστέων της προκήρυξής 3Κ από 1/10/2019 εώς 31/12/2019. Βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Νόμου 4483/2017 η μισθοδοσία του προσωπικού της προκήρυξης 3Κ2018 Τεύχος ΑΣΕΠ δεν θα καταβληθεί από τα ανταποδοτικά έσοδα της υπηρεσίας καθαριότητας αλλά από κάθε είδους γενικάτακτικά έσοδα του Δήμου. 
7.από τον ΚΑ 25-7336.007 με τίτλο «Εργασίες συντήρησης και προστασίας δεξαμενών ύδρευσης, άρδευσης και γεωτρήσεων ΔΕ Μεδεώνος» πίστωση ποσού 1.500,00€
8.από τον ΚΑ 25-7336.013 με τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης φρεατίων και δικτύων αποχέτευσης ΔΕ Μεδεώνος» πίστωση ποσού 3.000,00€ 
9.από τον ΚΑ 20-7135.001 με τίτλο «Προμήθεια στύλων και επιτοίχιων φωτιστικών σωμάτων για την ΔΕ Ανακτορίου» πίστωση ποσού 2.000,00€ 
10.από τον ΚΑ 25-7131.004 με τίτλο «Προμήθεια χλωριωτών δεξαμενών ύδρευσης» πίστωση ποσού 2.000,00€ 
11.από τον ΚΑ 35-6692.005 με τίτλο «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων ΔΕ Ανακτορίου (σύμβαση 2018)» λόγω λύσης σύμβασης πίστωση ποσού 5.000,00€ 
12.από τον ΚΑ 35-6692.006 με τίτλο «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων ΔΕ Παλαίρου (σύμβαση 2018)» λόγω λύσης σύμβασης πίστωση ποσού 2.000,00€ 
13.από τον ΚΑ 35-6692.007 με τίτλο «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων ΔΕ Μεδεώνος (σύμβαση 2018)» λόγω λύσης σύμβασης πίστωση ποσού 2.000,00€
14.από τον ΚΑ 30-6662.018 με τίτλο «Προμήθεια αδρανών υλικών ΔΕ Μεδεώνος» λόγω λύσης σύμβασης, πίστωση ποσού 5.000,00€ 
15.από τον ΚΑ 30-6662.019 με τίτλο «Προμήθεια αδρανών υλικών ΔΕ Παλαίρου» , πίστωση ποσού 5.000,00€ 
16.από τον ΚΑ 30-6265.002 με τίτλο «Συντήρηση ηλεκτρονικών μηχανισμών ελέγχου ταχύτητας αυτ/των» , πίστωση ποσού 1.000,00€ 
17.από τον ΚΑ 30-6691 με τίτλο «Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων» , πίστωση ποσού 1.000,00€ 18.από τον ΚΑ 70-6041.003 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές ναυαγοσώστη» , πίστωση ποσού 2.380,00€ 
19.από τον ΚΑ 70-6054.004 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ (ναυαγοσώστη)» , πίστωση ποσού 525,00€
 20.από τον ΚΑ 70-6279 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα» , πίστωση ποσού 1.000,00€ 21.από τον ΚΑ 30-7333.007 με τίτλο «Συντηρήσεις αγροτικών οδών ΔΕ Ανακτορίου» , πίστωση ποσού 1.800,00€ 
22.από τον ΚΑ 30-7333.008 με τίτλο «Συντηρήσεις αγροτικών οδών ΔΕ Παλαίρου» , πίστωση ποσού 2.800,00€ 
23.από τον ΚΑ 00-6126.002 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ IKA (αιρετοί)» , πίστωση ποσού 1.400,00€ 
24.από τον ΚΑ 70-6041.001 με τίτλο «Αποδοχές έκτακτου προσωπικού (δίμηνεςτρίμηνες συμβάσεις)» , πίστωση ποσού 123,00€ 
25.από τον ΚΑ 00-9111 με τίτλο «Αποθεματικό» , πίστωση ποσού 5.556,21€
Την οποία διαμέσου του αποθεματικού εγγράφει ως εξής: 
1. Ενισχύει τον ΚΑ 00-6031 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», με το ποσό των 8.600,00€
 2. Ενισχύει τον ΚΑ 00-6221 με τίτλο «Ταχυδρομικά τέλη», με το ποσό των 3.500,00€ 10 
3. Ενισχύει τον ΚΑ 10-6041.003 με τίτλο «Αποδοχές δικηγόρου με πάγια αντιμισθία», με το ποσό των 7.800,00€ 
4 Ενισχύει τον ΚΑ 00-6117.012 με τίτλο «Αμοιβή κτηνιάτρου για την φροντίδα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς», με το ποσό των 2.500,00€ 
5. Ενισχύει τον ΚΑ 10-6262.001 με τίτλο «Συντήρηση συστημάτων ασφαλείας Δήμου», με το ποσό των 630,00€ 
6.Ενισχύει τον ΚΑ 00-6111.001 «Αμοιβές νομικών, συμβολαιογράφων και υποθηκοφυλάκων», με το ποσό των 1.132,56€ 
7.Ενισχύει τον ΚΑ 00-6111.002 «Αμοιβές νομικών, συμβολαιογράφων και υποθηκοφυλάκων», με το ποσό των 2.500,00€ 
8.Ενισχύει τον ΚΑ 00-6526.002 «Χρεολύσια δανείων εσωτερικού (Δήμου Παλαίρου)», με το ποσό των 198,65€
9.Ενισχύει τον ΚΑ 10-6265.001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού», με το ποσό των 1.600,00€ 
10.Ενισχύει τον ΚΑ 00-6821.001 « Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης», με το ποσό των 1.000,00€ 
11.Ενισχύει τον ΚΑ 00-6822 «Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης», με το ποσό των 4.300,00€ 
12.Ενισχύει τον ΚΑ 10-6012.001 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων», με το ποσό των 2.500,00€ 13.Ενισχύει τον ΚΑ 30-6012 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές», με το ποσό των 800,00€
 14. Ενισχύει τον ΚΑ 00-6053.001 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ», με το ποσό των 2.200,00€ 
15. Ενισχύει τον ΚΑ 00-6131.001 με τίτλο «Συμβουλευτική υποστήριξη στις διαδικασίες αναδιανομής οικοπέδων Αγίου Νικολάου», με το ποσό των 1.000,00€
 16.Ενισχύει τον ΚΑ 10-6412 «Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά», με το ποσό των 700,00€
 17.Ενισχύει τον ΚΑ 45-7336.004 «Αποκαταστάσεις φθορών και διαμορφώσεις κοιμητηρίων ΔΕ Μεδεώνος», με το ποσό των 5.000,00€ 
18.Δημιουργεί νέο ΚΑ 25-7336.009 με τίτλο «Αποφράξεις δικτύων αποχέτευσης ΔΕ Ανακτορίου», με το ποσό των 2.500,00€ 
19.Δημιουργεί νέο ΚΑ 25-7336.010 με τίτλο «Αποφράξεις δικτύων αποχέτευσης ΔΕ Παλαίρου», με το ποσό των 2.500,00€ 
20.Ενισχύει τον ΚΑ 35-6692.001 «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων ΔΕ Ανακτορίου», με το ποσό των 5.000,00€ 
21.Ενισχύει τον ΚΑ 35-6692.002 «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων ΔΕ Μεδεώνος», με το ποσό των 2.000,00€ 
22.Ενισχύει τον ΚΑ 35-6692.003 «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων ΔΕ Παλαίρου», με το ποσό των 2.000,00€ 
23.Ενισχύει τον ΚΑ 30-7333.011 «Αποκαταστάσεις ζημιών παρόδιων ιδιοκτησιών από διανοίξεις οδών ΔΕ Ανακτορίου», με το ποσό των 2.000,00€ 
24.Ενισχύει τον ΚΑ 30-7333.012 «Αποκαταστάσεις ζημιών παρόδιων ιδιοκτησιών από διανοίξεις οδών ΔΕ Παλαίρου», με το ποσό των 2.000,00€ 
25.Ενισχύει τον ΚΑ 30-7333.013 «Αποκαταστάσεις ζημιών παρόδιων ιδιοκτησιών από διανοίξεις οδών ΔΕ Μεδεώνος», με το ποσό των 3.000,00€ 
26.Ενισχύει τον ΚΑ 20-7135.003 «Προμήθεια στύλων και επιτοίχιων φωτιστικών σωμάτων για την ΔΕ Μεδεώνος», με το ποσό των 2.000,00€ 
27.Ενισχύει τον ΚΑ 20-7335.008 «Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων αντλιοστασίων ΔΕ Παλαίρου», με το ποσό των 2.000,00€ 11 
28.Ενισχύει τον ΚΑ 30-7336.013 «Συντήρηση πλακοστρώσεων ΔΕ Ανακτορίου», με το ποσό των 3.000,00€ 
29. Ενισχύει τον ΚΑ 00-6126.001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ συντάξεως (αιρετοί)» , πίστωση ποσού 1.400,00€ 
30. Ενισχύει τον ΚΑ 70.01-6054.001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ (δίμηνες-τρίμηνες συμβάσεις)» , πίστωση ποσού 123,00€ 
31. Ενισχύει τον ΚΑ 70.01-6051.003 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ», πίστωση ποσού 2.800,00€ 
32. Ενισχύει τον ΚΑ 10-6411.010 με τίτλο «Πληρωμή διοδίων υπηρεσιακών αυτ/των Δήμου» , με το ποσό των 100,00€ 
Β.1 Στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2019, στο σκέλος των εσόδων έχει εγγραφεί εκ παραδρομής σε λανθασμένο ΚΑ και συγκεκριμένα στον ΚΑ 4131.011 με τίτλο «Επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών για επιχορηγούμενους ωφελούμενους» πίστωση ποσού 91.501,05€.
Πρέπει να γίνει ορθή τακτοποίηση του ΚΑ ως εξής: 
- Μεταφέρει από τον ΚΑ 4131.011 με τίτλο «Επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών για επιχορηγούμενους ωφελούμενους» συνολική πίστωση ποσού 91.501,05 και δημιουργεί νέο ΚΑ 4319.001 με τίτλο «Επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών για επιχορηγούμενους ωφελούμενους». 
2.Αποδοχή πίστωσης ποσού 188.912,51 ευρώ από τον ΟΑΕΔ με την οποία ενισχύει στο σκέλος των εσόδων τον νέο πλέον ΚΑ 4319.001 με τίτλο ««Επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών για επιχορηγούμενους ωφελούμενους» και διαμέσου του αποθεματικού ενισχύει στο σκέλος των δαπανών τον ΚΑ 00-8242.022 με τίτλο «Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών για επιχορηγούμενους ωφελούμενους» με το ποσό των 188.912,51€ 
Γ. Με την αρίθ.118/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγινε αποδοχή επιχορήγησης του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας ποσού 409.400,00 ευρώ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων. Επίσης στην προαναφερθείσα απόφαση και σύμφωνα με το αρίθ. Πρωτ. 46197/18-06-2019 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. έγινε εγγραφή της ανωτέρω επιχορήγησης στον προϋπολογισμό του Δήμου ως εξής: - Εγγραφή στο σκέλος στον εσόδων και στον ΚΑ 1322.021 με τίτλο «Επιχορήγηση Δήμου Ακτίου Βόνιτσας από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» πίστωση ποσού 409.400,00 ευρώ και αντίστοιχα στο σκέλος των δαπανών και στον ΚΑ -9111 με τίτλο «Αποθεματικό».
Κατόπιν λήξης -άρσης του περιορισμού που έθετε το άρθρο 65 παρ.5 του Ν3852/2010 όπως συμπληρώθηκε από την παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.4257/2014, το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται να προβεί σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού προκειμένου για την τακτοποίηση και την εγγραφή των επενδυτικών δραστηριοτήτων ονομαστικά ως εξής: 
1. Μεταφέρει από τον ΚΑ -9111 με τίτλο «Αποθεματικό» συνολική πίστωση 409.400 ευρώ προκειμένου για την δημιουργία νέων ΚΑ ως εξής: 1.Εγγράφει νέο ΚΑ 64-7132.002 με τίτλο «Προμήθεια γεωργικού καταστροφέα» πίστωση ποσού 29.800,00€
2.Εγγράφει νέο ΚΑ 63-7131.001 με τίτλο «Προμήθεια υπερκατασκευής συστήματος υψηλής πίεσης- δεξαμενής νερού» πίστωση ποσού 57.000,00€ 12
3.Εγγράφει νέο ΚΑ 62-7132.001 με τίτλο «Προμήθεια ανυψωτκού καλαθοφόρου μηχανήματος» πίστωση ποσού 74.400,00,00€
4.Εγγράφει νέο ΚΑ 64-7132.003 με τίτλο «Προμήθεια ημιφορτηγού οχήματος 4Χ4» πίστωση ποσού 19.000,00€
4.Εγγράφει νέο ΚΑ 63-7132.001 με τίτλο «Προμήθεια ημιφορτηγού οχήματος 4Χ4» πίστωση ποσού 19.000,00€
5.Εγγράφει νέο ΚΑ 69-7132.001 με τίτλο «Προμήθεια αυτοκινήτου (τύπου τζιπ 4Χ4)» πίστωση ποσού 37.000,00€
6.Εγγράφει νέο ΚΑ 69-7411.001 με τίτλο «Προμελέτη για την κατασκευή νέου Δημαρχείου» πίστωση ποσού 74.400,00€
7.Εγγράφει νέο ΚΑ 64-7324.001 με τίτλο «Υποδομές πεζοδρομίων ΔΚ Βόνιτσας» πίστωση ποσού 74.000,00€
8.Εγγράφει νέο ΚΑ 64-7312.001 με τίτλο «Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ομβρίων εντός της πόλης Βόνιτσας» πίστωση ποσού 24.800,00€
Δ. Μεταφέρει από τους κάτωθι ΚΑ, της ανταποδοτικής Υπηρεσίας Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης συνολική πίστωση 17.195,00 ευρώ ως εξής:
1) από τον ΚΑ 25-6162.005 με τίτλο «Εκτέλεση ψεκασμών για καταπολέμηση κουπουπιών ΔΕ Παλαίρου» πίστωση ποσού 2.000,00 ευρώ
2) από τον ΚΑ 25-6162.006 με τίτλο «Εκτέλεση ψεκασμών για καταπολέμηση κουπουπιών ΔΕ Μεδεώνος» πίστωση ποσού 1.000,00 ευρώ
3) από τον ΚΑ 25-6162.007 με τίτλο «Εκτέλεση ψεκασμών για καταπολέμηση κουπουπιών ΔΕ Ανακτορίου» πίστωση ποσού 5.000,00 ευρώ
4) από τον ΚΑ 25-6162.011 με τίτλο «Διανομή ειδοποιητηρίων ύδρευσης-αποχέτευσης» πίστωση ποσού 3.500,00 ευρώ
 5) από τον ΚΑ 25-6279.001 με τίτλο «Αναλύσεις νερού» πίστωση ποσού 5.695,00 ευρώ την οποία διαμέσου του αποθεματικού δημιουργεί νέο ΚΑ ως εξής:
1)Ενισχύει τον ΚΑ 25-6211.001 με τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για αντλιοστάσια ύδρευσης.» πίστωση ποσού 17.195,00 ευρώ Ε.
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β’/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ3656/τ.Β/27-8-2018) και ισχύει, απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή εσόδου από δάνειο στον προϋπολογισμό του φορέα, όπως ρητά προβλέπεται στην με αρ. 38347/2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ 3086/τ.Β/27-7-2018) περί Παροχής Οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού Δήμων, οικονομικού έτους 2019, στο άρθρο 2 στην ενότητα
Β5 ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙΙ και ειδικότερα στην παρ.Β51, είναι :
 α) η ύπαρξη εγκριτικής, για τη δανειοδότηση του φορέα, απόφασης του αρμόδιου οργάνου του πιστωτικού ιδρύματος ή του χρηματοπιστωτικού οργανισμού και
 β) απόφασης του δανειοδοτούμενου φορέα περί αποδοχής των όρων του δανείου. Με την αρίθ. 113/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγινε η αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ» στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι με χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων , συνολικής αξίας 5.000.000,00 ευρώ. Επίσης με την αρίθ.114/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε η αποδοχή όρων για την λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι. 
13 Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αναμορφώνουμε τον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα οικονομικού έτους 2019 ως εξής: 1.Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων νέο ΚΑ 3123.003 με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ» με το ποσό των 5.000.000,00 ευρώ για το έτος 2019 ευρώ Το ανωτέρω έργο διακρίνεται σε 5 υποέργα τα οποία εγγράφονται στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους ως εξής: 
1. Εγγράφει στο σκέλος των εξόδων νέο ΚΑ 63-7312.008 με τίτλο «KΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΓΩΝΙΑΣ» με το ποσό των 923.186,36 ( Ποσό 76.813,64 ευρώ που αποτελεί την συμμετοχή του Δήμου θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2020) 
2. Εγγράφει στο σκέλος των εξόδων νέο ΚΑ 63-7312.009 με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ» με το ποσό των 1.873.774,13 ευρώ (Ποσό 115.766,69 ευρώ που αποτελεί την συμμετοχή του Δήμου θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2020)
3. Εγγράφει στο σκέλος των εξόδων νέο ΚΑ 63-7312.010 με τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ» με το ποσό των 2.010.039,52 ευρώ (Ποσό 276.505,49 ευρώ που αποτελεί την συμμετοχή του Δήμου θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2020)
 4. Εγγράφει στο σκέλος των εξόδων νέο ΚΑ 63-6141.001 με τίτλο «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ-ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ» με το ποσό των 100.000,00 ευρώ
5. Εγγράφει στο σκέλος των εξόδων νέο ΚΑ 63-6117.001 με τίτλο «ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ» με το ποσό των 93.000,00 ευρώ ΣΤ. Στον προϋπολογισμό του Δήμου μας και για το έργο «Προμήθεια-Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας.-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» είχε προβλεφθεί πίστωση συνολικού ποσού 292.594.40 ευρώ, εκ των οποίων 217.000,00 χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με αντίστοιχη εγγραφή στον ΚΑ 69- 7322.001 και πίστωση ποσού 75.594,40 με αντίστοιχη εγγραφή στον ΚΑ 70.01-7322.001 από ΣΑΤΑ. Μετά την δημοπράτηση του, το έργο συμβασιοποιήθηκε στο ποσό των 262.367,88 ευρώ εκ ως εκ τούτου μέρος της αδιάθετης πίστωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των κάτωθι αναγκών. 
1.Μεταφέρει από τον ΚΑ 70.01-7322.001 με τίτλο «Προμήθεια-Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας –ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΥ» συνολική πίστωση ποσού 4.513,10ευρώ την οποία διαμέσου του αποθεματικού δημιουργεί νέο ΚΑ ως εξής: 
14. Ενισχύει τον ΚΑ 20-7325.023 «Επεκτάσεις ΦΟΠ», με το ποσό των 4.513,10€ Z. Στο Δήμο Ακτίου Βόνιτσας προέκυψαν δαπάνες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί και πρέπει να εγγραφούν σε αντίστοιχους ΚΑ. Συγκεκριμένα στις 27/09/2019 κοινοποιήθηκε η αρίθ.7/2019 δικαστική απόφαση Ειρηνοδικείου Βόνιτσας η οποία πρέπει να καταχωρηθεί στο λογιστικό σχέδιο του Δήμου με αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.3068/2002 «Το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε 14 όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων. Δικαστικές αποφάσεις κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου είναι όλες οι αποφάσεις των διοικητικών, πολιτικών, ποινικών και ειδικών δικαστηρίων που παράγουν υποχρέωση συμμόρφωσης ή είναι εκτελεστές κατά τις οικείες δικονομικές διατάξεις και τους όρους που κάθε απόφαση τάσσει.»……. «Η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης της Διοίκησης προς συμμόρφωση στις δικαστικές αποφάσεις ή η προτροπή σε μη εκπλήρωση συνιστά ιδιαίτερο πειθαρχικό παράπτωμα για κάθε αρμόδιο υπάλληλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3068/2002. 
Σε περίπτωση δε επιβολής οποιασδήποτε πειθαρχικής ποινής, βάσει των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 του Ν. 3068/2002, οι υπάλληλοι υπέχουν και αστική ευθύνη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα, (άρθρο 11 του Ν. 3242/2004, ΦΕΚ102/Α/24-5-04). (ΥΠΕΣ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.3/οικ.31918/28.11.2008, ΥΠΕΣΔΔΑ ΔΟΑ/Φ.01/22133/23.08.2007 Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και προκειμένου για την εγγραφή της νέας πίστωσης πρέπει να γίνει αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής: α. Μεταφέρει από τους κάτωθι ΚΑ συνολική πίστωση 9.996,47 ευρώ ως εξής:
 1) από τον ΚΑ 30-6662.002 με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών-δομικών υλικών ΔΕ Παλαίρου» πίστωση ποσού 9.996,47 ευρώ την οποία διαμέσου του αποθεματικού δημιουργεί νέο ΚΑ ως εξής: 
1)Εγγράφει νέο ΚΑ 00-8117.017 με τίτλο «Πληρωμή της αρίθ.7/2019 Απόφαση Διαταγής Πληρωμής Ειρηνοδικείου Βόνιτσας» με δικαιούχο την Εταιρεία ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΛΙΑΤΣΑΣ Ο.Ε. ποσού 9.996,47 ευρώ -

Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κασόλας Αθανάσιος, Φερεντίνος Ευθύμιος, Πέρλης Απόστολος, Ζαχαράκης Μιχαήλ, Καραμάνης Θωμάς, Σαλοδημήτρης Παναγιώτης, Πανταζής Παναγιώτης, Παξινός Δημήτριος, Πωγωνιώτης Θεόδωρος & Βαρβάτος Νικόλαος. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 169/2019.
 Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 
Ακριβές αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΟΥΠΑΣ