Ετικέτες

Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Κ. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ Δ. ΜΠΑΚΟΧΡΗΣΤΟΥ


IΔIAITEPA ΣYΓKINHMENOI KΑΙ YΠEPHΦANOI NIΩΘOYME ΓIA TH TEPAΣTIA EΠITYXIA TOY ΔHMHTPH MΠAKOXPHΣTOY , ΠOY TIMHΣE ME THN ΠPOΣΠAΘEIA TOY OXI MONO THN EΛΛAΔA AΛΛA KAI OΛOKΛHPH THN AITΩΛOAKAPNANIA.

ΠOΛΛA ΣYΓXAPHTHPIA KAI MΠPABO ΣTON ΠAPAOΛYMΠIONIKH ΓIA TO ΘAPPOΣ , THN YΠOMONH KΑΙ THN EΠIMONH TOY. AΠOTEΛEI ΣΠOYΔAIO ΠAPAΔEIΓMA ΓIA OΛOYΣ .

ME EKTIMHΣH
KΩNΣTANTINOΣ KAPAΓKOYNHΣ